Poslovni paketi

Unaprijedite poslovanje. Promovirajte svoje mjesto, proizvod i/ili uslugu.

Aktivirajte Premium poslovni paket na nadji.info!

Iskoristite mogućnosti da
Promovirate svoje mjesto, proizvod, uslugu - biznis!
Informirate potencijalne kupce!
Objavite popust, ponudu, akciju, događaj!
Istaknete svoje mjesto u pretrazi djelatnosti i grada!
Brzo i jednostavno uređujete svoju stranu mjesta!
Opišete svoje mjesto, proizvod, uslugu - potencijalnim kupcima!
Pratite aktivnosti u svojoj djelatnosti i gradu!
Pratite recenzije o svom mjestu i komunicirate sa korisnicima!
Za aktiviranje Premium poslovnog paketa kontaktirajte nas!