Smernice

Osnovni kriterijum za objavljivanje napisanih recenzija (bilo pozitivnih ili negativnih) kao i fotografija je da ona budu u skladu sa uslovima upotrebe kao i dole navedenim smernicama.

smernice za recenzije

Molimo vas da pri pisanju recenzija vodite računa o tome da tekst treba da:

jasno predstavi vaš utisak i mišljenje, pozitivno ili negativno

bude baziran na ličnom iskustvu, a ne na iskustvima i mišljenjima drugih

bude autorski, originalan, a ne prepisan ili kopiran iz nekog drugog izvora

bude zasnovan na aktuelnom iskustvu iz nedavne a ne daleke prošlosti

Recenzija nije odgovarajuća i neće biti objavljena ukoliko:

sadrži neprimerene izraze i/ili poziva na neprimerene radnje

predstavlja preuveličavanje, preterivanje ili netačno predstavljanje

je reklamnog ili komercijalnog karaktera, ili sadrži eksplicitnu ponudu

smernice za fotografije

Molimo vas da prilikom slanja fotografija vodite računa o tome da:

kvalitet fotografije (veličina, oštrina, svetlo itd.) mora biti takav da se jasno razazna mesto i/ili njegovi delovi

bude autorska, originalna, a ne preuzeta ili kopirana iz nekog drugog izvora

bude aktuelna, iz nedavne a ne daleke prošlosti

Fotografija nije odgovarajuća i neće biti objavljena ukoliko:

sadrži neprimerene radnje i/ili poziva na neprimerene radnje

predstavljaju direktnu reklamu i/ili eksplicitnu komercijalnu ponudu (izlog sa cenama, proizvod, usluge, itd.)

jasno prikazuju privatne podatke (registarske tablice, lica maloletnika, lične informacije itd.)

smernice za odgovor na recenziju

Molimo vas da odgovor na recenziju:

bude ljubazan i profesionalan

uvažava tuđe mišljenje

bude argumentovan i u direktnoj vezi sa recenzijom na koju se odgovara

poštuje privatnost korisnika

Odgovor na recenziju nije adekvatan i neće biti objavljen ukoliko:

je uvredljiv i/ili sadrži neprimerene izraze

poziva na neprimerene radnje

predstavlja preuveličavanje, preterivanje ili netačno predstavljanje

se koristi za reklamu i iznošenje komercijalnih sadržaja