Politika privatnosti

Datum primjene: 13. listopad 2012.

Ova Politika privatnosti primjenjuje se i vrijedi u okviru cjelokupne Internet prezentacije, Windows Store aplikacije, Windows Phone aplikacije, Android aplikacije, iPhone aplikacije, kao i svih ostalih proizvoda nadji.info (u daljnjem tekstu "NADJI.INFO"), uključujući, ali ne ograničavajući se na sve Internet adrese u okviru NADJI.INFO domene. Sigurnost naših Korisnika prilikom uporabe NADJI.INFO, odnosno naših usluga - nam je vrlo važna. Naša poslovna politika je protiv prodaje, davanja na korištenje ili otkrivanja Vaših osobnih podataka. NADJI.INFO poštuje i štiti Vašu privatnost.

Molimo vas, pored ove Politike privatnosti, obvezno pažljivo pročitajte i dokument Uvjeti korištenja, obzirom da oba navedena dokumenta sadrže informacije koje su važne za Vas! Sve definicije navedene u dokumentu Uvjeti korištenja primjenjuju se i na ovaj dokument, to jest Politiku privatnosti.

Ova Politika privatnosti (u daljnjem tekstu "Politika privatnosti") regulira uvjete i način pod kojima obrađujemo podatke Korisnika, uključujući i osobne podatke koje Korisnici dobrovoljno unose isključivo prilikom uporabe NADJI.INFO, odnosno Usluga. Osobne podatke Korisnika obrađujemo samo u onoj mjeri u kojoj je to neophodno kako bi se ostvarila svrha obrade. NADJI.INFO u skladu sa ovom Politikom privatnosti vrši sljedeće radnje kao radnje obrade osobnih podataka Korisnika i to neautomatski i/ili automatski: prikupljanje, pohranjivanje, čuvanje, pretraživanje, ažuriranje, križanje, objedinjavanje, korištenje, organiziranje, snimanje, stavljanje na uvid, otkrivanje, prijenos, osiguravanje i objavljivanje.

Suglasnost korisnika

Svi korisnici NADJI.INFO, bez obzira jesu li registrirani na NADJI.INFO ili ne, su naši Korisnici (u daljnjem tekstu "Korisnici"). Samim pristupanjem, to jest uporabom NADJI.INFO Korisnici su suglasni upotrebljavati NADJI.INFO isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti kao i uvjetima navedenim u dokumentu Uvjeti korištenja. Vi kao Korisnik NADJI.INFO, odnosno naših usluga, potvrđujete da ste upoznati i suglasni sa ovom Politikom privatnosti i uvjetima navedenim u dokumentu Uvjeti korištenja, i iste prihvaćate bez ograničenja. Imajući u vidu prethodno navedeno, Korisnik je svjestan i suglasan sa činjenicom da njegova suglasnost i prihvaćanje ove Politike privatnosti predstavlja i valjan pristanak za obradu osobnih podataka u smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Zabranjeno je upotrebljavati NADJI.INFO, odnosno naše usluge, ukoliko ne želite ili se ne možete pridržavati pravila određenih u dokumentu Uvjeti korištenja i/ili u drugim uvjetima koji se nalaze u okviru NADJI.INFO, kao i u ovoj Politici privatnosti, odnosno ukoliko niste suglasni sa navedenim dokumentima. U ovom slučaju, odmah prekinite sa uporabom NADJI.INFO, odnosno naših usluga..

Izmjene politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti možemo izmijeniti u svakom trenutku prema našoj diskrecijskoj ocjeni. O svakoj izmjeni Politike privatnosti, NADJI.INFO vas obavještava tako što je važeća, odnosno obvezujuća verzija Politike privatnosti dostupna u okviru ovog dokumenta. Na vrhu ovog dokumenta označen je datum posljednje izmjene Politike privatnosti (Datum primjene), sa kojim datumom je na snazi posljednja verzija Politike privatnosti.

Imajući u vidu navedeno, molimo Vas, s vremena na vrijeme ponovno pročitajte našu Politiku privatnosti, kao i dokument Uvjeti korištenja kako biste bili upoznati sa eventualnim izmjenama i dopunama istih. Ukoliko nastavite uporabu NADJI.INFO, odnosno usluga nakon objave posljednje izmjene Politike privatnosti na ovoj stranici, to znači da ste neopozivo prihvatili posljednje izmjene Politike privatnosti.

Jezik

Ova Politika privatnosti, pored hrvatskog jezika, može biti sastavljena i na drugim jezicima. Bez obzira na kojem jeziku je, pored hrvatskog, sastavljena ova Politika privatnosti, za sva tumačenja važi isključivo srpska verzija.

Prikupljanje i obrada podataka

Osobni podaci: osobni podaci su informacije (bez obzira na oblik u kojem su izražene, nosač informacije, kao i bez obzira na sva druga svojstva informacije) koje se odnose na fizičku osobu i na osnovu kojih je identitet fizičke osobe određen ili odrediv. Podaci, odnosno informacije koje ne mogu biti izravno povezane sa Vašim stvarnim identitetom, nisu osobni podaci.

Dobrovoljnost: molimo Vas, imajte u vidu da sve osobne podatke koje prikupljamo - prikupljamo po principu gdje ih Vi isključivo dobrovoljno nama dostavljate. Tijekom uporabe NADJI.INFO, odnosno naših usluga, Vi nam dostavljate Vaše osobne podatke, odnosno izmjene istih, a sve isključivo u vezi sa uporabom NADJI.INFO, odnosno naših usluga. Daljnja obrada osobnih podataka je u skladu sa ovom Politikom privatnosti jer ste se Vi sa time suglasili samim pristupanjem i uporabom NADJI.INFO. Molimo Vas, imajte u vidu da, ukoliko nam dostavljate osobne podatke druge osobe, morate imati suglasnost te osobe.

Registrirani korisnik: kako bismo Korisnicima omogućili što kvalitetnije usluge, u određenim slučajevima neophodno je prikupiti i dalje obraditi određene osobne podatke. Prilikom registracije Vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO, čime postajete Registrirani korisnik NADJI.INFO (u daljnjem tekstu "Registrirani korisnik") - prikupljamo Vaše osobne podatke i to: : ime, prezime, elektroničku poštu, prebivalište, mjesto rođenja, spol, datum rođenja i Internet adresu računala sa kojeg pristupate i upotrebljavate NADJI.INFO. U okviru NADJI.INFO se za potrebe podjele poklona i/ili druge namjene mogu prikupljati, pored prethodno navedenih osobnih podataka, i: adresa boravišta, broj telefona, kao i jedinstveni matični broj građana.

Registracijom korisničkog naloga na NADJI.INFO, pored toga što se se suglasili sa našom Politikom privatnosti i uvjetima navedenim u dokumentu Uvjeti korištenja, samim pristupanjem i uporabom NADJI.INFO - Vi ste se dodatno suglasili i potvrdili i svoju suglasnost za obradu osobnih podataka, a u skladu sa ovom Politikom privatnosti, time što ste označili obveznu potvrdu prilikom registracije. Inicijalna zaporka za Vaš korisnički nalog je automatski kreirana i moguće ju je izmijeniti. Vi ste isključivo odgovorni za tajnost zaporke Vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO, kao i za bilo koju aktivnost u vezi sa Vašim nalogom. Dužni ste nas odmah obavijestiti o svakoj zlouporabi Vašeg naloga.

Bilo da pristupate NADJI.INFO anonimno ili ne, samom uporabom NADJI.INFO automatski se prikupljaju informacije/podaci u vezi sa samom uporabom NADJI.INFO, kao što su: pregledane stranice i/ili sadržaji, Internet adresa računala sa kojeg se pristupa i upotrebljava NADJI.INFO, tip Internet preglednika, kao i detalji o samom pregledniku, datum i vrijeme svake otvorene stranice i/ili sadržaja u okviru NADJI.INFO. Sve naprijed navedene informacije NADJI.INFO ne dovodi, niti može dovesti u vezu sa bilo kojim osobnim podatkom, odnosno sa određenom fizičkom osobom, što znači - te informacije se prikupljaju isključivo kao zbirne - agregat informacije. Ove informacije na zbirnoj osnovi koristimo radi obavljanja statističkih analiza ponašanja Korisnika, kao i u svrhu provjere mjere interesa i uporabe različitih dijelova NADJI.INFO.

Sve podatke, uključujući i Vaše osobne podatke, prikupljamo, pohranjujemo, čuvamo, pretražujemo, ažuriramo, križamo, objedinjavamo, koristimo, organiziramo, snimamo, stavljamo na uvid, otkrivamo, prenosimo, osiguravamo, objavljujemo: (i) kako bismo Vam omogućili pružanje naših usluga, (ii) radi daljnjeg razvoja i unapređenja NADJI.INFO, odnosno naših usluga, (iii) kako bismo otkrili i/ili spriječili svaku zlouporabu, odnosno ugrožavanje i/ili povredu bilo kojeg i bilo čijeg prava, javnog poretka u vezi sa uporabom NADJI.INFO, odnosno naših Usluga, (iv) radi obavljanja statističkih analiza ponašanja Korisnika (isključivo na anonimnoj osnovi kao zbirne-agregat informacije), (v) u svrhu provjere mjere interesa i uporabe različitih dijelova NADJI.INFO (isključivo na anonimnoj osnovi kao zbirne-agregat informacije), (vi) u naše marketinške svrhe, kao i marketinške svrhe naših poslovnih Korisnika, (vii) radi pružanja odgovora na Vaše povratne informacije, odnosno radi ostvarivanja komunikacije sa Vama, (viii) radi ispunjavanja naših obaveza prema državnim organima u skladu sa zakonom.

Sve podatke, uključujući i Vaše osobne podatke, čuvamo u elektronskom obliku na serverima koji se nalaze u zemljopisno distribuiranim data-centrima u zapadnoj Evropi. Serveri su smješteni u posebnim data-centrima sa izuzetno ograničenim pristupom. Zadržavamo pravo na izmještanje servera na kojima čuvamo podatke, uključujući i Vaše osobne podatke, u zemlje EU i/ili Sjedinjene Američke Države. Suglasni ste da se Vaši osobni podaci u tom slučaju čuvaju na tim serverima.

Vaše osobne podatke upotrebljavamo i čuvamo do 24 mjeseca od dana prestanka Vaše registracije na NADJI.INFO, odnosno od dana ukidanja Vašeg naloga, a nakon tog perioda te podatke potpuno brišemo ili anonimiziramo. Osobne podatke svojih Korisnika NADJI.INFO neće prenositi, distribuirati, prodavati trećim osobama. Navedeno je dozvoljeno samo uz suglasnost Korisnika.

Anonimna uporaba

Ukoliko pristupate i upotrebljavate NADJI.INFO bez registracije i/ili uporabe korisničkog naloga, to jest niste Registrirani korisnik, ili jeste Registrirani korisnik, ali se niste prijavili na NADJI.INFO - tom prilikom NADJI.INFO ne prikuplja Vaše osobne podatke na osnovu kojih Vi individualno možete biti identificirani (npr. ime i prezime), i samim time NADJI.INFO koristite anonimno.

Osobni podaci

Vaše osobne podatke objavljujemo na NADJI.INFO na sljedeći način: na Vašem javnom profilu, kao i pored svakog sadržaja dodanog s Vaše strane, automatski će biti objavljeno Vaše korisničko ime koje ste unijeli prilikom registracije na NADJI.INFO, kao i Vaša fotografija, ukoliko ste istu postavili na Vaš korisnički nalog. Vaše osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili, kao i one koje smo automatski prikupili, kao i sadržaje koje ste dodali na NADJI.INFO, možete u bilo kojem trenutku pregledati prijavom na NADJI.INFO uporabom Vašeg korisničkog naloga i pristupanjem Vašoj "Upravljačkoj ploči".

Registrirani korisnici suglasni su sa objavljivanjem ocjena drugih Registriranih korisnika u vezi sa njima i njihovim sadržajima na NADJI.INFO - odnosno njihovih ocjena u pogledu drugih Registriranih korisnika, odnosno njihovih sadržaja, a sve u skladu sa Politikom privatnosti i uvjetima iznesenim u dokumentu Uvjeti korištenja.

U slučaju da ste samoinicijativno unijeli svoje Osobne podatke i/ili osobne podatke druge osobe u sadržaj koji javno objavljujete na NADJI.INFO - odnosno činite ga javno dostupnim drugim osobama, to znači da i druge osobe imaju uvid i/ili mogu koristiti na razne načine te osobne podatke. Vi ste isključivo odgovorni za sadržinu informacija, odnosno sadržaje koje činite javno dostupnim na NADJI.INFO - što znači da ste odgovorni i za Vaše, kao i osobne podatke drugih osoba koje na taj način činite dostupnima. NADJI.INFO je isključen iz bilo kakve odgovornosti za sadržinu i sadržaje objavljene na NADJI.INFO.

Ukoliko nam šaljete povratne informacije u vezi sa NADJI.INFO, odnosno uslugama, mi koristimo i čuvamo u vezi sa tim povratnim informacijama obavljenu komunikaciju sa Vama, uključujući i sve Vaše osobne podatke koji se nalaze u toj komunikaciji, a sve kako bismo Vam efikasno pružili odgovor u vezi sa Vašom povratnom informacijom. Imajte u vidu da komunikacija koju obavljamo sa Vama može biti snimljena u cilju dokazivanja komercijalnih transakcija ili drugih poslovnih odnosa. Kontakt podatke koje ste nam dostavili koristimo i radi obavljanja komunikacije sa Vama u vezi sa uporabom NADJI.INFO, odnosno usluga.

Pristup podacima

Na zbirnoj i anonimnoj osnovi možemo dostavljati trećim osobama (npr. marketinškim agencijama, oglašivačima) informacije koje ne uključuju Vaše osobne podatke, a u vezi sa ponašanjem Korisnika na NADJI.INFO, radi mjerenja stupnja interesa za određene sadržaje koji se nude na NADJI.INFO (npr. imamo pravo otkriti broj Korisnika koji je posjetio određenu stranicu na NADJI.INFO), a sve u cilju unapređenja naših usluga.

Naše Povezane osobe (npr. putem kapitala, ugovora), mogu imati pristup našim informacijima, uključujući i Vaše osobne podatke, bez prava na obradu istih, u kom slučaju i njih obvezuje ova Politika privatnosti. Ukoliko neko trgovačko društvo/fizička osoba ima vlasništvo u cjelosti ili djelomično nad nama kao trgovačkim subjektom, ili nad dijelom naše imovine, ta osoba ima vlasništvo i nad našim informacijama, uključujući i Vaše osobne podatke.

Mi koristimo profesionalne usluge trećih osoba koje nam osiguravaju tehničku, marketinšku, pravnu i drugu podršku (npr. telekomunikacijski operateri, marketinške agencije). Kako bi treće osobe koje smo angažirali efikasno obavile posao za koji smo ih angažirali, one mogu imati pristup našim informacijama, uključujući i Vaše osobne podatke, ali samo u cilju izvršenja posla za koji su angažirane, i u mjeri koja je za to neophodna, pri čemu nemaju pravo na bilo koji način obrađivati, odnosno koristiti Vaše osobne podatke. Navedeno se primjenjuje i ukoliko smo treće osobe angažirali kako bismo ispunili Vaše zahtjeve u vezi sa NADJI.INFO, odnosno uslugama.

Ova Politika privatnosti obvezuje sve osobe angažirane od strane NADJI.INFO koje zbog prirode poslova koje obavljaju mogu imati pristup Vašim osobnim podacima. Samo osobe ovlaštene od strane NADJI.INFO mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

Zabrana zlouporabe, pravo prijenosa, stavljanja na uvid, otkrivanja osobnih podataka

Imamo pravo u suglasnosti sa mjerodavnim pravom otkriti, prenijeti i staviti na uvid sve informacije, uključujući i Vaše osobne podatke. Imajte u vidu da je mjerodavno pravo za ovu Politiku privatnosti pravo Republike Srbije. Imamo pravo otkriti, staviti na uvid i prenijeti Vaše osobne podatke državnim organima kako bismo postupili u skladu sa zakonom, kako bismo zaštitili naša prava, ugled, prava i ugled naših Korisnika, sa nama povezanih osoba, javni poredak, kako bismo spriječili ili otkrili bilo koju zlouporabu na NADJI.INFO i omogućili dosljednu primjenu ove Politike privatnosti, kao i uvjeta iznesenih u dokumentu Uvjeti korištenja.

Ukoliko prenošenje, stavljanje na uvid, i/ili otkrivanje osobnih podataka nije dozvoljeno, u skladu sa mjerodavnim pravom, Registrirani korisnik je suglasan da sam proslijedi svoje osobne podatke nadležnom organu u svrhu zaštite od rizika po državnu i javnu sigurnost, kao i radi gonjenja počinitelja kaznenih djela.

Kontrola osobnih podataka

Ukoliko želite: (i) saznati koje osobne podatke ste nam dostavili, (ii) ažurirati osobne podatke koje ste nam dostavili, (iii) izmijeniti osobne podatke koje ste nam dostavili, (iv) ukinuti svoj korisnički nalog na NADJI.INFO, to možete učiniti prijavom na NADJI.INFO uz uporabu Vašeg korisničkog naloga, a nakon toga opcijama navedenim u Vašoj "Upravljačkoj ploči". Imate pravo od nas zahtijevati razumnu provjeru za slučaj nedozvoljene obrade Vaših osobnih podataka u vezi sa NADJI.INFO, odnosno našim uslugama. Molimo Vas, održavajte ažurnost Vaših osobnih podataka jer je to u Vašem interesu.

Imate pravo opozvati pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, kao i pravo opozvati danu suglasnost za primanje dodatnih informacija/sadržaja prijavom na NADJI.INFO uz uporabu Vašeg korisničkog naloga, a nakon toga opcijama navedenim u vašoj "Upravljačkoj ploči". Opoziv pristanka za obradu Vaših osobnih podataka od strane NADJI.INFO postižete ukidanjem Vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO.

U slučaju Vašeg opoziva pristanka za obradu Vaših osobnih podataka koje ste nam dostavili, Vaš osobni nalog bit će ukinut u zakonom predviđenom roku, a u istom naš informacijski sustav automatski prestaje sa daljnjom obradom osobnih podataka, s time što zadržavamo pravo na čuvanje i korištenje istih do 24 mjeseca od dana ukidanja Vašeg korisničkog naloga, radi otkrivanja eventualnog nezakonitog ponašanja u vezi sa uporabom NADJI.INFO, odnosno usluga, a nakon isteka tog perioda te podatke potpuno brišemo, odnosno anonimiziramo. U ovom slučaju zadržavamo pravo bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili trećoj osobi i bez ograničenja - prostorno, vremenski i predmetno, nastaviti objavljivanje i uporabu Vašeg sadržaja u skladu sa uvjetima iznijetim u dokumentu Uvjeti korištenja, na NADJI.INFO, a koji sadržaj ste prethodno objavili na NADJI.INFO. Imajući u vidu prethodno navedeno u ovom članku, takav sadržaj imamo pravo objavljivati i koristiti u skladu sa uvjetima iznijetim u dokumentu Uvjeti korištenja sa naznakom "neaktivan korisnik".

Suglasnost za prijem dodatnih informacija/sadržaja

Registracijom korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO stječete mogućnost korištenja naše usluge koja vam omogućuje prijem određenih dodatnih informacija/sadržaja, i to putem NADJI.INFO newsletter-a, i to: razne obavijesti, promocije naših poslovnih Korisnika, promocije poslovnih aktivnosti/marketinga naših poslovnih Korisnika. Ukoliko želite koristiti ovu uslugu, morate je aktivirati opcijom koja je ponuđena u okviru "Upravljačke ploče", a u okviru Vašeg korisničkog naloga na NADJI.INFO. Za opoziv ove opcije i prijema dodatnih informacija/sadržaja možete koristiti istu opciju.

Vanjske poveznice

NADJI.INFO može sadržavati poveznice ka Internet prezentacijama drugih osoba, gdje te Internet prezentacije nisu pod kontrolom NADJI.INFO niti se NADJI.INFO može smatrati odgovornim za njihovu ispravnost i/ili sadržaj. NADJI.INFO ne može garantirati ispravnost tih poveznica, Internet prezentacija na koje te poveznice vode, kao niti točnost informacija navedenih na tim Internet prezentacijama, obzirom da takve Internet prezentacije nisu pod izravnom kontrolom NADJI.INFO niti NADJI.INFO ima bilo kakav vid izravnog pristupa takvim Internet prezentacijama niti njihovom sadržaju.

NADJI.INFO može sadržavati poveznice ka Internet prezentacijama drugih osoba koje mogu sadržavati odredbe o zaštiti privatnosti koje se razlikuju od ove Politike privatnosti, kao i uvjete korištenja koji se razlikuju od uvjeta navedenih u dokumentu Uvjeti korištenja. Ukoliko budete koristili/pratili takve poveznice, molimo Vas, obvezno pročitajte Politike privatnosti, kao i uvjete korištenja tih Internet stranica.

Politika prema djeci

NADJI.INFO namijenjen je općoj populaciji i nije usmjeren na djecu sa manje od 16 godina starosti. Ukoliko posumnjate da Vaše dijete ostavlja osobne podatke bez Vašeg nadzora i pristanka, molimo Vas, odmah nas kontaktirajte koristeći našu Kontakt stranicu. Mi ne odobravamo i ne koristimo NADJI.INFO za namjerno prikupljanje i čuvanje podataka djece sa manje od 16 godina starosti, niti za nuđenje naših ili bilo čijih usluga njima. Ukoliko na bilo koji način saznamo, odnosno postanemo svjesni da maloljetna osoba mlađa od 16 godina starosti ostavlja osobne podatke bez suglasnosti roditelja, odmah ćemo poduzeti sve mjere kako bismo takve podatke odmah uklonili. NADJI.INFO se zalaže za zaštitu prava djece.

Sigurnost

NADJI.INFO upotrebljava općeprihvaćene standarde za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve razumne mjere predostrožnosti kako bi se spriječio gubitak, zlouporaba ili neovlašten pristup Vašim osobnim podacima koje ste nam dobrovoljno dostavili. Molimo Vas, imajte u vidu da NADJI.INFO ne može osigurati ili garantirati sigurnost bilo kojeg podatka koji se proslijeđuje elektroničkim putem, tako da to radite na vlastitu odgovornost. NADJI.INFO upotrebljava općeprihvaćene standarde za enkripciju kako bi se zaštitili Vaši osobni podaci.

Zaštita prava

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu podataka o osobnosti, radi zaštite svojih prava može podnijeti žalbu povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o osobnosti Republike Srbije.

Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Mjerodavno pravo za ovu Politiku privatnosti, odnosno za sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o osobnosti, je pravo Republike Srbije. Za sve sporove u vezi sa zaštitom prava osobnosti koji proisteknu iz uporabe naših usluga, stvarno i mjesno je nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.