Polisa privatnosti

Datum primene: 13. oktobar 2012.

Ova Polisa privatnosti primenjuje se i važi u okviru celokupne Internet prezentacije, Windows Store aplikacije, Windows Phone aplikacije, Android aplikacije, iPhone aplikacije kao i svih ostalih proizvoda nadji.info (u daljem tekstu "NADJI.INFO"), uključujući ali ne ograničavajući se na sve Internet adrese u okviru NADJI.INFO domena. Bezbednost naših Korisnika prilikom upotrebe NADJI.INFO odnosno naših usluga - nam je veoma važna. Naša poslovna politika je protivu prodaje, davanja na korišćenje ili otkrivanja vaših ličnih podataka. NADJI.INFO poštuje i štiti Vašu privatnost.

Molimo vas da pored ove Polise privatnosti obavezno pažljivo pročitate i dokument Uslovi upotrebe, obzirom na to da oba navedena dokumenta sadrže informacije koje su važne za vas! Sve definicije navedene u dokumentu Uslovi upotrebe primenjuju se i na ovaj dokument, to jest Polisu privatnosti.

Ova Polisa privatnosti (u daljem tekstu "Polisa privatnosti") reguliše uslove i način pod kojima obrađujemo podatke Korisnika, uključujući i lične podatke koje Korisnici dobrovoljno unose isključivo prilikom upotrebe NADJI.INFO odnosno usluga. Lične podatke Korisnika obrađujemo samo u onoj meri koliko je to neophodno kako bi se ostvarila svrha obrade. NADJI.INFO u skladu sa ovom Polisom privatnosti vrši sledeće radnje kao radnje obrade ličnih podataka Korisnika i to neutomatski i/ili automatski: prikupljanje, pohranjivanje, čuvanje, pretraživanje, ažuriranje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, organizovanje, snimanje, stavljanje na uvid, otkrivanje, prenos, obezbeđivanje i objavljivanje.

Saglasnost korisnika

Svi korisnici NADJI.INFO, bez obzira da li su registrovani na NADJI.INFO ili ne, su naši Korisnici (u daljem tekstu "Korisnici"). Samim pristupanjem to jest upotrebom NADJI.INFO Korisnici su saglasni da upotrebljavaju NADJI.INFO isključivo u skladu sa ovom Polisom privatnosti kao i uslovima navedenim u dokumentu Uslovi upotrebe. Vi kao Korisnik NADJI.INFO odnosno naših usluga potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa ovom Polisom privatnosti i uslovima navedenim u dokumentu Uslovi upotrebe, i iste prihvatate bez ograničenja. Imajući u vidu prethodno navedeno Korisnik je svestan i saglasan sa činjenicom da njegova saglasnost i prihvatanje ove Polise privatnosti predstavlja i punovažan pristanak za obradu ličnih podataka u smislu odredaba zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br. 97/2008 i br. 104/2009 - dr. zakon).

Zabranjeno je upotrebljavati NADJI.INFO odnosno naše usluge ukoliko ne želite ili ne možete da se pridržavate pravila određenih u dokumentu Uslovi upotrebe i/ili drugim uslovima koji se nalaze u okviru NADJI.INFO, kao i ovom Polisom privatnosti, odnosno ukoliko niste saglasni sa navedenim dokumentima. U ovom slučaju odmah prekinite sa upotrebom NADJI.INFO odnosno naših usluga.

Izmene polise privatnosti

Ovu Polisu privatnosti možemo izmeniti u svakom trenutku prema našoj diskrecionoj oceni. O svakoj izmeni Polise privatnosti NADJI.INFO vas obaveštava tako što je važeća odnosno obavezujuća verzija Polise privatnosti dostupna u okviru ovog dokumenta. Na vrhu ovog dokumenta označen je datum poslednje izmene Polise privatnosti (Datum primene), sa kojim datumom je na snazi poslednja verzija Polise privatnosti.

Imajući u vidu navedeno molimo vas da s vremena na vreme ponovo pročitate našu Polisu privatnosti i kao i dokument Uslovi upotrebe kako bi bili upoznati sa eventualnim izmenama i dopunama istih. Ukoliko nastavite upotrebu NADJI.INFO odnosno usluga nakon objave poslednje izmene Polise privatnosti na ovoj stranici, to znači da ste neopozivo prihvatili poslednje izmene Polise privatnosti.

Jezik

Ova Polisa privatnosti pored srpskog jezika može biti sastavljena i na drugim jezicima. Bez obzira na kom jeziku je pored srpskog sastavljena ova Polisa privatnosti, za sva tumačenja važi isključivo srpska verzija.

Prikupljanje i obrada podataka

Lični podaci: lični podaci su informacije (bez obzira na oblik u kome su izražene, nosač informacije, kao i bez obzira na sva druga svojstva informacije) koje se odnose na fizičko lice i na osnovu kojih je identitet fizičkog lica određen ili odrediv. Podaci odnosno informacije koje ne mogu biti direktno povezane sa vašim stvarnim identitetom nisu lični podaci.

Dobrovoljnost: molimo vas da imate u vidu da sve lične podatke koje prikupljamo - prikupljamo ih po principu gde ih vi isključivo dobrovoljno nama dostavljate. Tokom upotrebe NADJI.INFO odnosno naših usluga, vi nam dostavljate vaše lične podatke odnosno izmene istih, a sve isključivo u vezi sa upotrebom NADJI.INFO odnosno naših usluga. Dalja obrada ličnih podataka je u skladu sa ovom Polisom privatnosti jer ste se vi sa time saglasili samim pristupanjem i upotrebom NADJI.INFO. Molimo vas da imate u vidu da ukoliko nam dostavljate lične podatke drugog lica morate imati saglasnost te osobe.

Registrovani korisnik: kako bi Korisnicima omogućili što kvalitetnije usluge, u određenim slučajevima neophodno je da prikupimo i dalje obrađujemo određene lične podatke. Prilikom registracije vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO, čime postajete Registrovani korisnik NADJI.INFO (u daljem tekstu "Registrovani korisnik") - prikupljamo vaše lične podatke i to: : ime, prezime, elektronsku poštu, prebivalište, mesto rođenja, pol, datum rođenja i Internet adresu računara sa koga pristupate i upotrebljavate NADJI.INFO. U okviru NADJI.INFO se za potrebe podele poklona i/ili druge namene mogu prikupljati, pored prethodno navedenih ličnih podataka i: boravišna adresa, broj telefona kao i jedinstveni matični broj građana.

Registracijom korisničkog naloga na NADJI.INFO, pored toga što se se saglasili sa našom Polisom privatnosti i uslovima navedenim u dokumentu Uslovi upotrebe samim pristupanjem i upotrebom NADJI.INFO - vi ste se dodatno saglasili i potvrdili i vašu saglasnost za obradu ličnih podataka a u skladu sa ovom Polisom privatnosti time što ste štiklirali obaveznu potvrdu prilikom registracije. Inicijalna šifra za vaš korisnički nalog je automatski kreirana i moguće ju je izmeniti. Vi ste isključivo odgovorni za tajnost šifre vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO, kao i za bilo koju aktivnost u vezi sa vašim nalogom. Dužni ste da nas odmah obavestite o svakoj zloupotrebi vašeg naloga.

Bilo da pristupate NADJI.INFO anonimno ili ne, samom upotrebom NADJI.INFO automatski se prikupljaju informacije/podaci u vezi sa samom upotrebom NADJI.INFO, kao što su: pregledane stranice i/ili sadržaji, Internet adresa računara sa koga pristupa i upotrebljava NADJI.INFO, tip Internet čitača kao i detalji o samom čitaču, datum i vreme svake otvorene stranice i/ili sadržaja u okviru NADJI.INFO. Sve napred navedene informacije NADJI.INFO ne dovodi, niti može da dovede, u vezu sa bilo kojim ličnim podatkom odnosno sa određenim fizičkim licem, što znači - te informacije se prikupljaju isključivo kao zbirne - agregat informacije. Ove informacije na zbirnoj osnovi koristimo radi obavljanja statističkih analiza ponašanja Korisnika, kao i u svrhu provere mere interesovanja i upotrebu različitih delova NADJI.INFO.

Sve podatke, uključujući i vaše lične podatke prikupljamo, pohranjujemo, čuvamo, pretražujemo, ažuriramo, ukrštamo, objedinjujemo, koristimo, organizujemo, snimamo, stavljamo na uvid, otkrivamo, prenosimo, obezbeđujemo, objavljujemo: (i) kako bi vam omogućili pružanje naših usluga, (ii) radi daljeg razvoja i unapređenja NADJI.INFO odnosno naših usluga, (iii) kako bi otkrili i/ili sprečili svaku zloupotrebu odnosno ugrožavanje i/ili povredu bilo kog i bilo čijeg prava, javnog poretka u vezi sa upotrebom NADJI.INFO odnosno naših Usluga, (iv) radi obavljanja statističkih analiza ponašanja Korisnika (isključivo na anonimnoj osnovi kao zbirne-agregat informacije), (v) u svrhu provere mere interesovanja i upotrebu različitih delova NADJI.INFO (isključivo na anonimnoj osnovi kao zbirne-agregat informacije), (vi) u naše marketinške svrhe kao i marketinške svrhe naših poslovnih Korisnika, (vii) radi pružanja odgovora na vaše povratne informacije odnosno radi ostvarivanja komunikacije sa vama, (viii) radi ispunjavanja naših obaveza prema državnim organima u skladu sa zakonom.

Sve podatke, uključujući i vaše lične podatke čuvamo u elektronskom obliku na na serverima koji se nalaze u geografski distribuiranim data-centrima u zapadnoj Evropi. Serveri su smešteni u posebnim data-centrima sa izuzetno ograničenim pristupom. Zadržavamo pravo da servere na kojima čuvamo podatke, uključujući i vaše lične podatke, izmestimo u zemlje EU i/ili Sjedinjene Američke Države. Vi ste saglasni da u tom slučaju vaše lične podatke čuvamo na tim serverima.

Vaše lične podatke upotrebljavamo i čuvamo do 24 meseca od dana prestanka vaše registracije na NADJI.INFO odnosno od dana ukidanja vašeg naloga, a nakon tog perioda te podatke potpuno brišemo ili anonimiziramo. Lične podatke svojih Korisnika NADJI.INFO neće prenositi, distribuirati, prodavati trećim licima. Navedeno je dozvoljeno samo uz saglasnost Korisnika.

Anonimna upotreba

Ukoliko pristupate i upotrebljavate NADJI.INFO bez registracije i/ili upotrebe korisničkog naloga, to jest niste Registrovani korisnik ili jeste Registrovani korisnik ali se niste prijavili na NADJI.INFO - tom prilikom NADJI.INFO ne prikuplja vaše lične podatke na osnovu kojih vi individualno možete biti identifikovani (npr. ime i prezime), i samim time NADJI.INFO koristite anonimno.

Lični podaci

Vaše lične podatke objavljujemo na NADJI.INFO na sledeći način: na vašem javnom profilu kao i pored svakog sadržaja dodatog s vaše strane automatski će biti objavljeno vaše korisničko ime koje ste uneli prilikom registracije na NADJI.INFO, kao i vaša fotografija ukoliko ste istu postavili na vaš korisnički nalog. Vaše lične podatke, koje ste nam dobrovoljno dostavili kao i one koje smo automatski prikupili, kao i sadržaje koji ste dodali na NADJI.INFO možete u bilo kom momentu pregledati prijavom na NADJI.INFO upotrebom vašeg korisničkog naloga i pristupanjem vašoj "Kontrolnoj tabli".

Registrovani korisnici su saglasni da se na NADJI.INFO objavljuju, u vezi sa njima i njihovim sadržajima, ocene drugih Registrovanih korisnika - odnosno njihove ocene u pogledu drugih Registrovanih korisnika odnosno njihovih sadržaja, a sve u skladu sa Polisom privatnosti i uslovima iznesenim u dokumentu Uslovi upotrebe.

U slučaju da ste samoinicijativno uneli vaše lične podatke i/ili lične podatke drugog lica u sadržaj koji javno objavljujete na NADJI.INFO - odnosno činite javno dostupnim drugim licima, to znači da i druga lica imaju uvid i/ili mogu koristiti na razne načine te lične podatke. Vi ste isključivo odgovorni za sadržinu informacija odnosno sadržaja koji činite javno dostupnim na NADJI.INFO - što znači da ste odgovorni i za vaše i lične podatke drugih lica koje na taj način činite dostupnim. NADJI.INFO je isključen iz bilo kakve odgovornosti za sadržinu i sadržaje objavljene na NADJI.INFO.

Ukoliko nam šaljete povratne informacije u vezi sa NADJI.INFO odnosno uslugama, mi koristimo i čuvamo u vezi sa tim povratnim informacijama obavljenu komunikaciju sa vama, uključujući i sve vaše lične podatke koji se nalaze u toj komunikaciji, a sve kako bi vam efikasno pružili odgovor u vezi sa vašom povratnom informacijom. Imajte u vidu da komunikacija koju obavljamo sa vama može biti snimljena u cilju dokazivanja komercijalnih transakcija ili drugih poslovnih odnosa. Kontakt podatke koje ste nam dostavili koristimo i radi obavljanja komunikacije sa vama u vezi sa upotrebom NADJI.INFO odnosno usluga.

Pristup podacima

Na zbirnoj i anonimnoj osnovi možemo dostavljati trećim licima (npr. marketinškim agencijama, oglašivačima) informacije koje ne uključuju vaše lične podatke, a u vezi sa ponašanjem Korisnika na NADJI.INFO, radi merenja stepena zainteresovanosti za određene sadržaje koji se nude na NADJI.INFO (npr. imamo pravo da otkrijemo broj Korisnika koji je posetio određenu stranicu na NADJI.INFO), a sve u cilju unapređenja naših usluga.

Naša povezana lica (npr. putem kapitala, ugovora), mogu imati pristup našim informacijima, uključujući i vaše lične podatke, bez prava na obradu istih, u kom slučaju i njih obavezuje ova Polisa privatnosti. Ukoliko neko privredno društvo/fizičko lice stiče u celini ili delom nas kao privredni subjekt, ili deo naše imovine, to lice stiče i naše informacije uključujući i vaše lične podatke.

Mi koristimo profesionalne usluge trećih lica koja nam obezbeđuju tehničku, marketinšku, pravnu i drugu podršku (npr. telekomunikacioni operateri, marketing agencije). Kako bi treća lica koja smo angažovali efikasno obavila posao za koji smo ih angažovali ona mogu imati pristup našim informacijama, uključujući i vaše lične podatke, ali samo u cilju izvršenja posla za koji su angažovani, i u meri koja je za to neophodna, pri čemu nemaju pravo da na bilo koji način obrađuju odnosno koriste vaše lične podatke. Navedeno se primenjuje i ukoliko smo treća lica angažovali kako bi ispunili vaše zahteve u vezi sa NADJI.INFO odnosno uslugama.

Ova Polisa privatnosti obavezuje sva lica angažovana od strane NADJI.INFO koja zbog prirode poslova koje obavljaju mogu imati pristup vašim ličnim podacima. Samo lica ovlašćena od strane NADJI.INFO mogu obrađivati vaše lične podatke.

Zabrana zloupotrebe, pravo prenosa, stavljanja na uvid, otkrivanja ličnih podataka

Imamo pravo da u saglasnosti sa merodavnim pravom otkrijemo, prenesemo i stavimo na uvid sve informacije uključujući i vaše lične podatke. Imajte u vidu da je merodavno pravo za ovu Polisu privatnosti pravo Republike Srbije. Imamo pravo da otkrijemo, stavimo na uvid i prenesemo vaše lične podatke državnim organima kako bi postupili u skladu sa zakonom, kako bi zaštitili naša prava, ugled, prava i ugled naših Korisnika, sa nama povezanih lica, javni poredak, kako bi sprečili ili otkrili bilo koju zloupotrebu na NADJI.INFO i omogućili doslednu primenu ove Polise privatnosti kao i uslova iznesenih u dokumentu Uslovi upotrebe.

Ukoliko prenošenje, stavljanje na uvid, i/ili otkrivanje ličnih podataka nije dozvoljeno u skladu sa merodavnim pravom, Registrovani korisnik je saglasan da sam prosledi svoje lične podatke nadležnom organu u svrhu zaštite od rizika po državnu i javnu bezbednost, kao i radi gonjenja počinilaca krivičnih dela.

Kontrola ličnih podataka

Ukoliko želite da: (i) saznate koje lične podatke ste nam dostavili, (ii) ažurirate vaše lične podatke koje ste nam dostavili, (iii) izmenite lične podatke koje ste nam dostavili, (iv) ukinete vaš korisnički nalog na NADJI.INFO, to možete učiniti prijavom na NADJI.INFO uz upotrebu vašeg korisničkog naloga a nakon toga opcijama navedenim u vašoj "Kontrolnoj tabli". Imate pravo da od nas zahtevate razumnu proveru za slučaj nedozvoljene obrade vaših ličnih podataka u vezi sa NADJI.INFO odnosno našim uslugama. Molimo vas da održavate ažurnost vaših ličnih podataka jer je to u vašem interesu.

Imate pravo da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, kao i da opozovete datu saglasnost za primanje dodatnih informacija/sadržaja prijavom na NADJI.INFO uz upotrebu vašeg korisničkog naloga a nakon toga opcijama navedenim u vašoj "Kontrolnoj tabli". Opozov pristanka za obradu vaših ličnih podataka od strane NADJI.INFO postižete ukidanjem vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO.

U slučaju vašeg opoziva pristanka za obradu vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili, vaš lični nalog će biti ukinut u zakonom predviđenom roku, a u istom naš informacioni sistem automatski prestaje sa daljom obradom ličnih podataka, s time što zadržavamo pravo da iste čuvamo i koristimo do 24 meseca od dana ukidanja vašeg korisničkog naloga radi otkrivanja eventualnog nezakonitog ponašanja u vezi sa upotrebom NADJI.INFO odnosno usluga, a nakon isteka tog perioda te podatke potpuno brišemo odnosno anonimiziramo. U ovom slučaju zadržavamo pravo da bez bilo kakve naknade prema vama i/ili trećem licu i bez ograničenja - prostorno, vremenski i predmetno, nastavimo objavljivanje i upotrebu vašeg sadržaja u skladu sa uslovima iznetim u dokumentu Uslovi upotrebe, na NADJI.INFO, a koji sadržaj ste prethodno objavili na NADJI.INFO. Imajući u vidu prethodno navedeno u ovom članu takav sadržaj imamo pravo da objavljujemo i koristimo u skladu sa uslovima iznetim u dokumentu Uslovi upotrebe sa naznakom "neaktivan korisnik".

Saglasnost za prijem dodatnih informacija/sadržaja

Registracijom korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO stičete mogućnost da koristite našu uslugu koja vam omogućava prijem određenih dodatnih informacija/sadržaja i to putem NADJI.INFO newslettera i to: razna obaveštenja, promocije naših poslovnih Korisnika, promocija poslovnih aktivnosti/marketinga naših poslovnih Korisnika. Ukoliko želite da koristite ovu uslugu morate je aktivirati opcijom koja je ponuđena u okviru "Kontrolne table" a u okviru vašeg korisničkog naloga na NADJI.INFO. Za opoziv ove opcije i prijema dodatnih informacija/sadržaja možete koristiti istu opciju.

Spoljni linkovi

NADJI.INFO može sadržati linkove ka Internet prezentacijama drugih lica, gde te Internet prezentacije nisu pod kontrolom NADJI.INFO niti se NADJI.INFO može smatrati odgovornim za njihovu ispravnost i/ili sadržaj. NADJI.INFO ne može da garantuje ispravnost tih linkova, Internet prezentacija na koje ti linkovi vode kao ni tačnost informacija navedenim na tim Internet prezentacijama kako takve Internet prezentacije nisu pod direktnom kontrolom NADJI.INFO niti NADJI.INFO ima bilo kakav vid direktnog pristupa takvim Internet prezentacijama niti njihovom sadržaju.

NADJI.INFO može sadržati linkove ka Internet prezentacijama drugih lica, koje mogu sadržati odredbe o zaštiti privatnosti koje se razlikuju od ove Polise privatnosti, kao i uslove upotrebe koji se razlikuju od uslova navedenih u dokumentu Uslovi upotrebe. Ukoliko budete koristili/pratili takve linkove, molimo vas da obavezno pročitate Polise privatnosti kao i uslove upotrebe tih Internet stranica.

Polisa prema deci

NADJI.INFO je namenjen za opštu publiku i nije usmeren na decu sa manje od 16 godina starosti. Ukoliko posumnjate da vaše dete ostavlja lične podatke bez vašeg nadzora i pristanka molimo vas da nas odmah kontaktirate koristeći našu Kontakt stranicu. Mi ne odobravamo i ne koristimo NADJI.INFO za namerno prikupljanje i čuvanje podataka dece sa manje od 16 godina starosti, niti za nuđenje naših ili bilo čijih usluga njima. Ukoliko na bilo koji način saznamo odnosno postanemo svesni da maloletno lice mlađe od 16 godina starosti ostavlja lične podatke bez saglasnosti roditelja odmah ćemo preduzeti sve mere kako bi takve podatke odmah uklonili. NADJI.INFO se zalaže za zaštitu prava dece.

Bezbednost

NADJI.INFO upotrebljava opšteprihvaćene standarde za zaštitu ličnih podataka, i preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili neovlašćen pristup vašim ličnim podacima koje ste nam dobrovoljno dostavili. Molimo vas imajte u vidu da NADJI.INFO ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje elektronskim putem, tako da to radite na sopstvenu odgovornost. NADJI.INFO upotrebljava opšteprihvaćene standarde za enkripciju kako bi se zaštitili vaši lični podaci.

Zaštita prava

Svako ko smatra da mu je povređeno pravo na zaštitu podataka o ličnosti, radi zaštite svojih prava može podneti žalbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Merodavno pravo i nadležnost suda

Merodavno pravo za ovu Polisu privatnosti odnosno sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti je pravo Republike Srbije. Za sve sprove u vezi sa zaštitom prava ličnosti koji proisteknu iz upotrebe naših usluga stvarno i mesno je nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.