Uvjeti korištenja

Datum primjene: 17. listopad 2012.

Internet prezentacija, Windows Store aplikacija, Windows Phone aplikacija, Android aplikacija, iPhone aplikacija kao i svi ostali proizvodi NADJI.INFO omogućuju Korisnicima pristup i uporabu određenih informacijskih usluga koje mogu biti interaktivne, personaliziranog ili općeg sadržaja (u daljnjem tekstu: "NADJI.INFO"), i to: (i) pregled i pretragu dostupnih podataka/informacija na NADJI.INFO, (ii) dodavanje i objavljivanje podataka/informacija (iii) primanje određenih informacija/sadržaja, (iv) promociju poslovnih aktivnosti/marketing naših Poslovnih korisnika, kao i (v) mogućnost osvajanja poklona u skladu sa objavljenim uvjetima za osvajanje istih (u daljnjem tekstu "Usluge").

Ovi Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: "Uvjeti korištenja"), kao i drugi uvjeti koji su prikazani na drugim dijelovima NADJI.INFO (drugi uvjeti korištenja NADJI.INFO prikazani na drugim dijelovima NADJI.INFO sastavni su dio ovih Uvjeta korištenja i u cijelosti obvezuju sve Korisnike NADJI.INFO), reguliraju uporabu NADJI.INFO, odnosno Usluga koje NADJI.INFO omogućuje.

Molimo Vas, obvezno pročitajte ove Uvjete korištenja, kao i ostale uvjete prikazane na NADJI.INFO. Tijekom čitanja ovih Uvjeta korištenja i ostalih uvjeta koji se nalaze na NADJI.INFO, obvezno pristupite i pročitajte informacije prikazane na drugim dijelovima NADJI.INFO, jer one sadrže i ostale uvjete korištenja Usluga koji vas obvezuju. Ti dokumenti reguliraju prava i obveze u vezi sa uporabom NADJI.INFO, odnosno Usluga. Sve definicije dane u dokumentu Politika privatnosti primjenjuju se i na ove Uvjete korištenja.

Suglasnost korisnika

Svi korisnici NADJI.INFO, bez obzira jesu li registrirani na NADJI.INFO ili ne, su naši Korisnici (u daljnjem tekstu "Korisnici"). Samim pristupanjem, to jest uporabom NADJI.INFO Korisnici su suglasni upotrebljavati NADJI.INFO u skladu sa ovim Uvjetima korištenja i stavovima iznijetim u dokumentu Politika privatnosti. Vi, kao Korisnik NADJI.INFO, odnosno naših usluga, potvrđujete da ste upoznati i suglasni sa ovim Uvjetima korištenja, kao i uvjetima navedenim u dokumentu Politika privatnosti, i iste prihvaćate bez ograničenja.

Zabranjeno je koristiti NADJI.INFO, odnosno naše Usluge, ukoliko ne želite ili se ne možete pridržavati pravila određenih ovim Uvjetima korištenja i drugim uvjetima koji se nalaze na NADJI.INFO, kao i stavovima iznijetim u dokumentu Politika privatnosti, odnosno ukoliko niste suglasni sa navedenim dokumentima. U ovom slučaju, odmah prekinite sa uporabom NADJI.INFO, odnosno naših usluga.

1. Definicije

1.1 Strane

"Vi" i "Vaše" odnosi se na Vas kao korisnika NADJI.INFO, odnosno Usluga.

"Korisnik" je onaj tko pristupa, pretražuje, ili na bilo koji drugi način upotrebljava NADJI.INFO odnosno Usluge, bez obzira čini li to (i) anonimno ili (ii) kao Registrirani korisnik, i to prijavom na NADJI.INFO uz uporabu vlastitog korisničkog naloga.

"Mi", "nas", i "naše" odnosi se na NADJI.INFO.

1.2 Sadržaj

"Sadržaj" znači tekst, fotografije, audio, video, kao i sve druge oblike podataka ili komunikacije bez obzira na njihov format i/ili način prikaza i/ili prijenosa.

"Vaš sadržaj" znači Sadržaj koji Vi unosite/dodajete i/ili šaljete na NADJI.INFO u vezi sa Uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše recenzije, ocjene, fotografije, kao i sve ostale informacije koje Vi javno objavljujete ili ste ih objavljivali na NADJI.INFO.

"Sadržaj korisnika" znači Sadržaj koji Korisnici unose/dodaju i/ili šalju na NADJI.INFO u vezi sa Uslugama.

"NADJI.INFO sadržaj" znači Sadržaj koji je kreiran/stvoren od strane NADJI.INFO i učinjen dostupnim u vezi sa Uslugama.

"Sadržaj treće strane" znači Sadržaj koji potječe od trećih osoba, a ne od NADJI.INFO i njegovih Korisnika, i koji je učinjen dostupnim u vezi sa Uslugama.

"Sadržaj Internet prezentacije stranice" znači cjelokupan Sadržaj koji je dostupan u vezi sa Uslugama, uključujući Vaš Sadržaj, Sadržaj korisnika, Sadržaj treće strane i NADJI.INFO sadržaj.

2. Izmjene uvjeta korištenja

Ove Uvjete korištenja možemo izmijeniti u svakom trenutku prema našoj diskrecijskoj ocjeni. O svakoj izmjeni Uvjeta korištenja, NADJI.INFO Vas obavještava tako što je važeća, odnosno obvezujuća verzija Uvjeta korištenja, dostupna u okviru ovog dokumenta. Na vrhu ovog dokumenta označen je datum posljednje izmjene Uvjeta korištenja (Datum primjene), sa kojim datumom je na snazi posljednja verzija Uvjeta korištenja.

3. Jezik

Ovi Uvjeti korištenja, pored hrvatskog jezika, mogu biti sastavljeni i na drugim jezicima. Bez obzira na kojem jeziku su, pored hrvatskog, sastavljeni ovi Uvjeti korištenja, za sva tumačenja važi isključivo srpska verzija.

4. Uporaba usluga

4.1.1 Tko koristi NADJI.INFO

NADJI.INFO je namjenjen općoj populaciji i nije usmjeren na djecu sa manje od 16 godina starosti. NADJI.INFO je dostupan svima koji imaju pristup Internetu. Da biste upotrebljavali NADJI.INFO, odnosno Usluge, morate ispunjavati uvjete u skladu sa ovim Uvjetima korištenja. Zabranjeno je upotrebljavati Usluge ukoliko imate manje od 16 godina, ukoliko Vam je prethodno zabranjena uporaba Usluga, kao i u drugim slučajevima određenim ovim Uvjetima korištenja i uvjetima navedenim u dokumentu Politika privatnosti.

4.2 Ograničenja

Uporaba Usluga podliježe ograničenjima iz ovih Uvjeta korištenja i drugih uvjeta prikazanih na NADJI.INFO. NADJI.INFO, odnosno Usluge, upotrebljavate isključivo na vlastiti rizik, uključujući, ali ne ograničavajući se na rizik da možete biti izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, netočan, nepristojan, neobjektivan ili na drugi način neprikladan. Molimo Vas, imajte u vidu da NADJI.INFO ne može u potpunosti kontrolirati Sadržaj korisnika, kao niti Sadržaj trećih osoba.

Nemojte gubiti iz vida rizik da NADJI.INFO, i pored upozorenja o zabrani uporabe, mogu koristiti i maloljetnici ispod 16 godina ili osobe koje se lažno predstavljaju. Nastojat ćemo u okviru naših razumnih mogućnosti spriječiti i otkriti svaku zlouporabu na NADJI.INFO, odnosno u vezi sa Uslugama, uključujući i nedopušteno upotrebljavanje, ali bez bilo kakvih naših obveza i garancija za uspjeh.

4.3 Dostupnost NADJI.INFO i Usluga

NADJI.INFO, odnosno Usluge, mogu biti izmijenjene, ažurirane, prekinute privremeno ili trajno, otežane u bilo kojem trenutku bez prethodnog obavještavanja Korisnika i bez bilo kakve naše odgovornosti. Mi ne garantiramo i nismo dužni omogućiti stalni, neprekidni ili osigurani pristup i uporabu NADJI.INFO, odnosno Usluga. Funkcioniranje NADJI.INFO, odnosno Usluga, može biti pod utjecajem mnogih čimbenika van naše kontrole. NADJI.INFO je "takav kakav jest", odnosno Usluge su dostupne i pružaju se "takve kakve jesu".

4.4 Korisnici

Korisnici mogu koristiti neke od Usluga na nekomercijalnoj osnovi: (i) anonimnom uporabom NADJI.INFO, (ii) kao Registrirani korisnik, i to prijavom na NADJI.INFO uz uporabu vlastitog korisničkog naloga. Uporaba NADJI.INFO, odnosno Usluga, na komercijalnoj osnovi je moguća za Poslovne korisnike, i to zaključivanjem posebnog ugovora sa NADJI.INFO.

4.4.1 Registrirani korisnici

NADJI.INFO zadržava isključivo pravo odobriti ili odbiti, i to prema našoj diskrecijskoj ocjeni, registriranje Korisnika na NADJI.INFO, i u vezi sa tim svaka naša odgovornost je isključena. NADJI.INFO zadržava isključivo pravo privremeno ili trajno ukinuti, i to prema našoj diskrecijskoj ocjeni, već Registriranog korisnika na NADJI.INFO, i u vezi sa tim svaka naša odgovornost je isključena.

Da biste koristili neke od Usluga, potrebno je registrirati se na NADJI.INFO, to jest postati Registrirani korisnik - čime kreirate Vaš korisnički nalog preko kojeg Vam se omogućuje prijava na NADJI.INFO radi uporabe određenih Usluga (u daljnjem tekstu “Vaš korisnički nalog”), i tom prilikom nam dajete određene Osobne podatke o Vama. Registracijom na NADJI.INFO Vi postajete Registrirani korisnik, odnosno član NADJI.INFO zajednice. Vašu registraciju na NADJI.INFO, odnosno Vaše pristupne podatke za pristup na NADJI.INFO (Vaš korisnički nalog) imate pravo koristiti isključivo Vi za Vašu osobnu uporabu, i zabranjeno je isti koristiti u komercijalne svrhe, kao i prenošenje, odnosno davanje na uporabu tih pristupnih podataka drugim osobama. Prilikom registracije na NADJI.INFO dužni ste dati točne i potpune Osobne podatke. Zabranjeno je davati lažne Osobne podatke, Osobne podatke neke druge osobe predstavljajući ih kao svoje podatke, registrirati više Vaših naloga. Imajte u vidu da Vas, i ukoliko koristite pseudonim, drugi mogu identificirati na razne načine.

Registracijom korisničkog naloga na NADJI.INFO, pored toga što ste se suglasili sa ovim Uvjetima korištenja, kao i uvjetima navedenim u dokumentu Politika privatnosti samim pristupanjem i uporabom NADJI.INFO - Vi ste se dodatno suglasili i potvrdili i Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka, a u skladu sa ovim Uvjetima korištenja, time što ste označili obveznu potvrdu prilikom registracije. Inicijalna zaporka za Vaš korisnički nalog automatski je kreirana i moguće ju je izmijeniti. Vi ste isključivo odgovorni za tajnost zaporke Vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO, kao i za bilo koju aktivnost u vezi sa Vašim nalogom. Dužni ste nas odmah obavijestiti o svakoj zlouporabi Vašeg naloga.

4.5 Prijem dodatnih sadržaja/informacija

Registracijom korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO stječete mogućnost korištenja naše usluge koja vam omogućuje prijem određenih dodatnih informacija/sadržaja, i to putem NADJI.INFO newslettera, i to: razne obavijesti, promocije naših poslovnih Korisnika, promocije poslovnih aktivnosti/marketinga naših poslovnih Korisnika. Ukoliko želite koristiti ovu uslugu, morate ju aktivirati opcijom koja je ponuđena u okviru "Upravljačke ploče" , a u okviru Vašeg korisničkog naloga na NADJI.INFO. Za opoziv ove opcije i prijema dodatnih informacija/sadržaja možete koristiti istu opciju.

5. Sadržaji

5.1. Odgovornost za sadržaj

Isključivo Vi ste odgovorni za Vaš sadržaj. Imajte u vidu da jednom objavljen/unijet Vaš sadržaj na NADJI.INFO neće moći uvijek biti uklonjen. Isključivo ste Vi odgovorni, odnosno naša odgovornost je u cjelosti isključena prema Vama, ostalim Korisnicima i/ili trećim osobama u vezi sa Vašim sadržajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na odgovornost, ukoliko se netko pouzda u kvalitetu, točnost informacija koje ste iznijeli u Vašem sadržaju, kao i za informacije/podatke iznijete u Vašem sadržaju na osnovu kojih možete biti Vi osobno identificirani, ili druge osobe. Korištenjem Usluga Vi ste potvrdili da Vaš sadržaj mora biti u skladu i da isti koristite u skladu sa ovim Uvjetima korištenja i našom Politikom privatnosti. Ni pod jednim uvjetom i/ili okolnostima ne može se smatrati da NADJI.INFO odobrava, podržava i/ili sponzorira Vaš sadržaj.

Strogo je zabranjeno da Vaš sadržaj koji objavljujete/unosite na NADJI.INFO bude lažan, pogrešan, neprovjeren, protivan pravu, zasnovan na “pričama”, da ugrožava/krši prava djeteta, ugrožava/krši bilo koje pravo drugih osoba, drugih Korisnika, naša prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na osobna prava, pravo na privatnost, autorska i srodna prava, žig, patent, know-how, poslovnu tajnu, ugrožava/krši moralne i etičke standarde, predstavlja i/ili podržava izravno ili neizravno govor mržnje, rasizam, pornografiju, vulgarnost, poziva i/ili podržava nasilje, sadrži osobne podatke drugih osoba, uključujući i telefonske brojeve i e-mail adrese, reklamira poslovne aktivnosti drugih osoba, na bilo koji način eksploatira, ugrožava i/ili na drugi način šteti maloljetnim osobama, krši i/ili propagira kršenje bilo kojeg zakona i/ili prava koje potječe iz bilo kojeg izvora.

Mi nemamo obvezu kontrolirati i nismo odgovorni za kvalitetu, istinitost, točnost, stupanj pouzdanosti Vašeg sadržaja, kao i Sadržaja koji drugi Korisnici objavljuju/unose na NADJI.INFO. Imate pravo upotrebljavati NADJI.INFO, odnosno Usluge, isključivo na način kojim se ne krše ovi Uvjeti korištenja, uvjeti iznijeti u dokumentu Politika privatnosti, odnosno važeći propisi.

5.2. Naše pravo da koristimo Vaš sadržaj

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Vi ste neopozivo suglasni da imamo pravo/licencu bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili bilo kojoj trećoj osobi, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svjetskoj razini, koristiti Vaš sadržaj na različite načine pod imenom i početnim slovom prezimena, kao i Vašu fotografiju koju možete objavljivati pored tih Vaših podataka, a koje podatke ste Vi unijeli prilikom registracije na NADJI.INFO, ili bez prethodno navedenih podataka (u slučaju kada dođe do brisanja Vašeg naloga na NADJI.INFO), koje pravo možemo prenositi na druge osobe, uključujući, ali ne ograničavajući se i na: javno priopćavanje, činjenje dostupnim Vašeg sadržaja javnosti žičnim i/ili bežičnim putem na način koji omogućava pojedincu individualni pristup Vašem sadržaju sa mjesta i u vrijeme koje sam odabere, korištenje u reklamama i drugim djelima, stvaranje izvedenih radova/djela od njega, njegovu izmjenu, prijevod, njegovu promociju, distribuciju, prilagođavanje, predstavljanje, aranžiranje, omogućavanje drugima da učine isto preko bilo kojeg drugog medija (“Drugi medij”).

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Vi ste neopozivo suglasni: (i) da imamo pravo/licencu bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili bilo kojoj trećoj osobi, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svjetskoj razini, koristiti Vaš sadržaj na različite načine, koje pravo možemo prenositi na druge osobe, (ii) da drugi Korisnici NADJI.INFO, odnosno Usluga i/ili Drugog medija imaju pravo pristupa Vašem sadržaju u vezi sa korištenjem Usluga i/ili Drugih medija, (iii) da se odričete svih potraživanja prema NADJI.INFO i sa nama povezanim osobama, i/ili Korisnicima Usluga i/ili Drugim medijima u vezi sa svim imovinskim i/ili moralnim pravima u vezi sa Vašim sadržajem, (iv) da se pod “korištenjem” Vašeg sadržaja podrazumijeva bilo koja uporaba istog u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na kopiranje, javno priopćavanje ili prikazivanje, distribuiranje, mijenjanje, prevođenje, i kreiranje izvedenih djela Vašeg sadržaja.

5.3. Vlasništvo

U odnosu između NADJI.INFO i Vas, Vi posjedujete Vaš sadržaj. Mi isključivo posjedujemo NADJI.INFO Sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na vizualno sučelje, interaktivne funkcije, grafike, dizajn, kompilacije, računalni kod, proizvode, sofware, ukupan pregled ocjene korisnika, kao i sve ostale elemente Usluga, odnosno NADJI.INFO, isključujući Vaš sadržaj, Sadržaj korisnika i Sadržaj treće strane. Isključivo mi posjedujemo sva autorska prava, žig, know-how i druga prava intelektualnog vlasništva, kao i druga imovinska prava u svijetu (u daljnjem tekstu “Prava intelektualnog vlasništva”) u vezi sa NADJI.INFO Sadržajem i Uslugama, te nemate prava mijenjati, reproducirati, distribuirati, aranžirati, kreirati izvedena djela ili adaptacije, javno prikazivati ili na bilo koji način koristiti bilo koji od sadržaja NADJI.INFO Sadržaja u cjelosti ili djelomično, osim ukoliko imate naše izričito ovlaštenje dano u pisanoj formi. Sva prava na i u vezi sa Uslugama i NADJI.INFO Sadržajem u cjelosti mi zadržavamo.

5.4. Oglašavanje

NADJI.INFO i osobe koje imaju našu licencu imaju pravo javno oglašavati, bez ograničenja, informacije koje su uključene u Vaš sadržaj ili su u vezi sa istim. Nemate pravo na bilo kakvu naknadu za takvo oglašavanje-reklame. Način, režim i obujam tog oglašavanja može biti promijenjen bez prethodne obavijesti.

5.5. Ostalo

Nemamo obvezu objaviti Vaš sadržaj. Ukoliko ste naš Poslovni korisnik, sadržaj koji želite objaviti na NADJI.INFO objavljuje se u skladu sa posebno zaključenim ugovorom. Zadržavamo pravo prema našoj diskrecijskoj odluci, bez odgovornosti prema Vama, drugim Korisnicima i/ili trećim osobama, ukloniti, izmijeniti, ili ponovno postaviti Vaš sadržaj, u bilo kojem trenutku, prema našoj vlastitoj diskrecijskoj odluci i bez prethodnog obavještavanja Korisnika. Nemamo obvezu zadržavati i/ili Vam osiguravati kopije Vašeg sadržaja. Povjerljivost u odnosu na Vaš sadržaj je isključena.

6. Ograničenja

Nemamo obvezu primjenjivati ove Uvjete korištenja u Vaše ime protiv drugih Korisnika. Molimo Vas, obavijestite nas ukoliko smatrate da drugi Korisnici krše ove Uvjete korištenja, s tim što mi zadržavamo pravo ispitati takva nedozvoljena ponašanja Korisnika i mi poduzimamo određene aktivnosti u vezi sa tim prema našoj diskrecijskoj odluci.

6.1. Obvezujete se da Vi nećete, i da nećete pomagati i/ili omogućiti drugima, koristiti NADJI.INFO, odnosno Usluge za:

 1. kršenje ovih Uvjeta korištenja (npr. pišući lažne i/ili neprovjerene sadržaje...)
 2. kršnje prava trećih osoba, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju povredu tajnosti, autorskog prava (imovinskog/moralnog), žiga, patenta, drugih prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne, prava privatnosti, prava javnog oglašavanja, prava vlasništva
 3. prijetnje, povrede, uznemiravanja, podršku netrepeljivosti ili diskriminaciji, propagiranje rasizma, pornografije, bilo kojeg oblika neprikladnog ponašanja
 4. reklamiranje poslovnog ili bilo kojeg drugog komercijalnog pothvata ili događaja, ili korištenja NADJI.INFO, odnosno Usluga na bilo koji drugi način u poslovne svrhe, osim i isključivo pod uvjetima zaključenog posebnog ugovora sa NADJI.INFO na osnovu kojeg se stječe status Poslovnog korisnika
 5. slanje, prosljeđivanje ili organiziranje dobrotvornih zahtjeva, peticija, e-mail poruka u istraživačke svrhe bilo koje namjene, slanje masovnih, lančanih poruka, reklamnih poruka, promotivnog materijala, nagradnih igara, bez obzira jesu li komercijalne prirode ili ne
 6. upad u tuđe informacijske resurse, dešifriranje tuđe šifre/zaporke, generiranje i širenje elektronskih virusa, manipuliranje rezultatima pretrage NADJI.INFO, odnosno Usluga ili web stranice bilo koje treće osobe
 7. pokušaj narušavanja ili narušavanje sigurnosti osobnih podataka
 8. traženje osobnih podataka maloljetnika, prijem, slanje i prijenos pornografije

6.2. Obvezujete se da Vi nećete, i da nećete pomagati i/ili omogućiti drugima:

 1. vršenje izmjena, prilagođavanje, reproduciranje, distribuciju, prijevod i kreiranje izvedenih djela ili adaptacije, objavljivanje, oglašavanje, prodaju, trgovinu ili na bilo koji način korištenje NADJI.INFO, odnosno Usluga i/ili Sadržaja web Stranice (osim Vašeg Sadržaja) suprotno ovim Uvjetima korištenja i drugim uvjetima objavljenim na NADJI.INFO, osim uz izričitu pisanu suglasnost NADJI.INFO
 2. korištenje robota, pauka pretraživača sajta/preuzimanja aplikacija, ili bilo kojeg drugog automatiziranog alata/uređaja za pristup, preuzimanje, provlačenje ili indeksiranje bilo kojeg dijela NADJI.INFO odnosno Usluga i/ ili bilo kojeg dijela Sadržaja web Stranice
 3. korištenje reverznog inženjeringa bilo kojeg dijela NADJI.INFO, odnosno Usluga
 4. korištenje NADJI.INFO, odnosno Usluga za uklanjanje ili izmjenu oznake autorskog prava (copyright©), žiga ili bilo kojeg drugog imovinskog prava ukoliko se ono pojavljuje u bilo kojem dijelu NADJI.INFO, odnosno Usluga, ili na bilo kojem materijalu tiskanom ili kopiranom sa NADJI.INFO
 5. čuvanje, snimanje, manipuliranje informacijama o drugim Korisnicima
 6. pristupanje, preuzimanje ili indeksiranje bilo kojeg dijela NADJI.INFO radi izgradnje ili popunjavanja baza podataka poslovnih ili bilo kojih drugih imenika, revija i sl. (bussines reviews)
 7. pokušaj izmjene ili izmjenu bilo koje Usluge na NADJI.INFO
 8. poduzimanje bilo koje aktivnosti koja predstavlja, ili može predstavljati, po našoj vlastitoj procjeni, nerazuman ili nesrazmjerno velik teret NADJI.INFO tehnološko-informacijskoj infrastrukturi
 9. pokušaj/pokušaje neovlaštenog pristupanja Uslugama, korisničkim nalozima na NADJI.INFO, računalnim sustavima ili telekomunikacijskim mrežama koje su u vezi sa NADJI.INFO, odnosno Uslugama, hakiranje izmjenom šifre/zaporke ili na bilo koji drugi način
 10. korištenje Usluga ili bilo kojeg dijela Sadržaja Web Stranice za prenošenje računalnih virusa, grešaka, crva, “trojanaca”, ili bilo kojih drugih štetnih-destruktivnih sadržaja ( u daljnjem tekstu zajednički “Virusi”)
 11. korištenje alata, uređaja, sofware-a, ili postupka koji ometa pravilan rad NADJI.INFO, odnosno Usluga
 12. korištenje Usluga za ugrožavanje, narušavanje sigurnosti bilo koje računalne mreže, otkrivanje šifre/zaporke ili enkripciju sigurnosnih zaporki, ugrožavanje, ometanje sigurnosti ili na drugi način prouzročenje štete NADJI.INFO, odnosno Uslugama i/ili Sadržaju Web Stranice
 13. uklanjanje, zaobilaženje, onemogućenje, oštećenje ili na drugi način ometanje sigurnosnih funkcija NADJI.INFO, odnosno Usluga koje sprečavaju i/ili ograničavaju korištenje i/ili kopiranje Sadržaja web Stranice, ili funkcija koje ograničavaju korištenje NADJI.INFO, odnosno Usluga

7. Upute za sadržaj i politika privatnosti

7.1. Upute za Sadržaj

NADJI.INFO omogućuje Korisnicima objavljivanje/unos na NADJI.INFO različitih Sadržaja. U nastavku ovog odjeljka dajemo Upute za Sadržaj Korisnika.

7.1.1. Neprikladan Sadržaj

Zabranjeno je da Sadržaj Korisnika bude lažan, pogrešan, neprovjeren, protivan pravu, zasnovan na “pričama”, ugrožava/krši prava djeteta, ugrožava/krši bilo koje pravo drugih osoba, drugih Korisnika, naša prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na osobna prava, pravo na privatnost, autorska i srodna prava, žig, patent, know-how, poslovnu tajnu, ugrožava/krši moralne i etičke standarde, predstavlja i/ili podržava izravno ili neizravno govor mržnje, rasizam, pornografiju, vulgarnost, poziva i/ili podržava nasilje, sadrži osobne podatke drugih osoba, uključujući i telefonske brojeve i e-mail adrese, reklamira poslovne aktivnosti drugih osoba, na bilo koji način eksploatira, ugrožava i/ili na drugi način šteti maloljetnim osobama, krši i/ili propagira kršenje bilo kojeg zakona i/ili prava koje potječe iz bilo kojeg izvora.

7.1.2. Reklamni sadržaj

Ukoliko niste naš Poslovni korisnik, zabranjeno je da Sadržaj Korisnika sadrži reklamni sadržaj, odnosno da na bilo koji način promovira bilo koju poslovnu aktivnost. Želimo da NADJI.INFO bude koristan za sve Korisnike, ali ne želimo Sadržaj web stranice opterećivati raznim komercijalnim porukama.

7.1.3. Privatnost

Zabranjeno je da Sadržaj Korisnika sadrži privatne informacije/Osobne podatke drugih osoba, uključujući brojeve telefona, e-mail adrese.

7.1.4. Autorska prava i prava intelektualog vlasništva

Zabranjeno je korištenje tuđih Sadržaja koje niste Vi stvorili. Pišite vlastite recenzije, sugestije, “unosite” fotografije koje ste Vi fotografirali, a ne netko drugi!

7.1.6. Upute za fotografiju

Fotografija „nosi“ doista puno informacija. Fotografija koju objavljujete/unosite u/na/kroz NADJI.INFO mora biti prikladna, nesugestivna, bez prikaza nasilja, nagih osoba, djece, odnosno maloljetnih osoba, bez jasno vidljivog lika osoba i treba biti isključivo Vaša! Fotografija ne smije prikazivati samo lica ili detalje nevezane za mjesto. Kvalitetna fotografija treba sadržavati što više korisnih informacija poput lokacije, izgleda, ambijenta, unutarnjeg uređenja ili proizvoda pojedinog mjesta.

7.1.7. Ukoliko unosite fotografiju na osnovu koje se može identificirati određena osoba, morate pribaviti suglasnost te osobe.

7.1.8. Sadržaji koji se odnose na osobe koje pružaju profesionalne usluge (npr. liječnici, odvjetnici, računovođe...) načelno su dozvoljeni, ali podliježu ograničenju lokalnog prava.

7.2. Fotografija koju Korisnik unosi prilikom registracije na NADJI.INFO

Fotografija koju Korisnik unosi prilikom registracije na NADJI.INFO jest fotografija koja se objavljuje na NADJI.INFO pored imena i početnog slova prezimena uz Sadržaj koji Korisnik objavljuje u/na/kroz NADJI.INFO. Ta fotografija ne smije biti fotografija druge osobe, predstavljati autorsko djelo ili drugo pravo intelektualog vlasništva druge osobe, biti neprikladna, vulgarna, uznemirujuća.

7.3. Politika Privatnosti

Izjavljujete da ste pročitali i razumjeli uvjete iznijete u dokumentu Politika privatnosti. Imamo pravo u suglasnosti sa mjerodavnim pravom otkriti sve informacije, uključujući i Vaše Osobne podatke. Imajte u vidu da je mjerodavno pravo za našu Politiku privatnosti pravo Republike Srbije. Imamo pravo otkriti, staviti na uvid, prenijeti Vaše Osobne podatke, kako bismo postupili u skladu sa zakonom, kako bismo zaštitili naša prava, ugled, prava i ugled naših Korisnika, sa nama povezanih osoba, javni poredak, kako bismo spriječili ili otkrili bilo koju zlouporabu na NADJI.INFO i omogućili dosljednu primjenu ovih Uvjeta korištenja i naše Politike privatnosti.

8. Povratne informacije

Ukoliko nam pošaljete sugestije, ideje, prijedloge, prigovore (“Povratne informacije”), obvezujete se, potvrđujete i suglasni ste da: (i) Vaše povratne informacije ne sadrže povjerljive i druge informacije trećih osoba, (ii) nemamo bilo kakvu obvezu čuvanja povjerljivosti u odnosnu na Povratne informacije, (iii) možda mi već razmatramo ili je u razvoju, odnosno, imamo Sadržaj sličan Vašoj Povratnoj informaciji, (iv) imamo pravo–licencu bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili prema bilo kojoj drugoj osobi, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svjetskoj razini, koristiti Vaše Povratne informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmjene, izvođenja, predstavljanja, javna priopćenja, distribuciju, pravo na davanje podlicenci, omogućavanje drugima da učine isto preko bilo kojeg Drugog medija.

9. Internet prezentacije trećih osoba

NADJI.INFO može sadržavati poveznice ka drugim web stranicama ili aplikacijama (u daljnjem tekstu “WEB Trećih osoba”). Mi ne kontroliramo, ne sponzoriramo i ne podržavamo WEB Trećih osoba. Isključena je svaka naša odgovornost za dostupnost, sadržaj, točnost, ažurnost, adekvatnost, sigurnost WEB-a Trećih osoba. Vi koristite WEB Trećih osoba isključivo na vlastiti rizik. WEB Trećih osoba može sadržvati Uvjete korištenja koji se razlikuju od naših Uvjeta korištenja, kao i Politiku privatnosti koja se razlikuje od naše Politike privatnosti. Molimo Vas, ukoliko pristupate WEB-u Trećih osoba, pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i Politiku privatnosti istih.

10. Odgovornost i naknada štete

Odgovorni ste i obvezujete se naknaditi štetu, refundirati sve izdatke NADJI.INFO, našim matičnim tvrtkama, podružnicama, kćer društvima, suradnicima, zaposlenicima, radno angažiranim osobama, agentima i predstavnicima svakog od njih, nastale na osnovu zahtjeva bilo kojeg Korisnika i/ili treće osobe u vezi sa: (i) Vašim korištenjem NADJI.INFO, odnosno Usluga, (ii) Vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja i/ili naše Politike privatnosti, (iii) Vašim, ili od strane osobe koja koristi Vaš nalog, ugrožavanjem ili povredom autorskih prava, prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kojeg drugog prava bilo koje osobe. NADJI.INFO ima pravo o Vašem trošku poduzeti obranu u bilo kojem postupku na osnovu kojega ste obvezni obeštetiti nas, i obvezni ste surađivati sa nama po pitanju te obrane. NADJI.INFO će po saznanju uložiti razumne napore kako bi Vas obavijestio o postojanju bilo kakve tužbe, postupka ili aktivnosti po pitanju naprijed navedenog.

11. Ograničenje odgovornosti

11.1. NADJI.INFO, odnosno Usluge dostupne su “kakve jesu”. NADJI.INFO, odnosno Usluge koristite isključivo po vlastitoj odluci i procjeni i isključivo na vlastitu odgovornost. U skladu sa dobrim običajima, razumno koristite NADJI.INFO, odnosno Usluge.

11.2. NADJI.INFO i sa njim povezane osobe, odnosno naše matične tvrtke, podružnice, kćer društva, suradnici, zaposlenici, radno angažirane osobe, agenti i predstavnici svakog od njih (u daljnjem tekstu “Povezane osobe”), nisu odgovorni za štetu prouzročenu Korisnicima i/ili trećim osobama ponašanjem nekog drugog Korisnika i/ili treće osobe, a u vezi sa uporabom ili zlouporabom NADJI.INFO, odnosno Usluga. Imajući u vidu navedeno, NADJI.INFO i sa njim Povezane osobe nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati od radnji trećih osoba.

11.3. NADJI.INFO i sa njim Povezane osobe nisu odgovorni i ne daju nikakve garancije za točnost, pouzdanost, ažurnost, adekvatnost bilo kojeg Sadržaja, informacije, podatka, ocjene unijetog/objavljenog u/na/kroz NADJI.INFO, odnosno u vezi sa Uslugama. Imajući u vidu navedeno, NADJI.INFO i sa njim Povezane osobe nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na stvarnu štetu, izgubljenu dobit, neizravnu štetu…. koja može nastati ukoliko ste se Vi i/ili treća osoba pouzdali u kvalitetu, točnost, pouzdanost bilo kojeg Sadržaja, informacije, ocjene, kritike unijetog/objavljenog u/na/kroz NADJI.INFO, odnosno u vezi sa Uslugama. Mi nemamo obvezu provjeravati Sadržaj Korisnika!

11.4. Mi koristimo internet za prijenos podataka. Nažalost, ne postoji 100% garancija za prijenos podataka putem interneta. Svaka naša odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu Korisnika i/ili bilo koje treće osobe nastale uslijed korištenja interneta u vezi sa NADJI.INFO je isključena.

11.5. NADJI.INFO ne daje nikakve garancije, posredne ili neposredne, za Usluge.

11.6. NADJI.INFO odgovoran je samo za izravnu štetu koju nekoj osobi prouzroči namjernom radnjom ili grubom nepažnjom. Isključena je odgovornost NADJI.INFO i sa njim Povezanih osoba za neizravnu štetu, izgubljenu dobit, štetu uslijed povrede časti i ugleda, štetu uslijed gubitka informacija ili podataka bilo koje osobe, kao i za svaki drugi gubitak i/ili štetu u vezi sa NADJI.INFO, odnosno korištenjem Usluga.

11.7. NADJI.INFO nije obvezan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje Korisnika kada je u pitanju uporaba NADJI.INFO, odnosno Usluga.

12. Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Mjerodavno pravo za sve sporove nastale između Vas i NADJI.INFO jest pravo Republike Srbije. Za sve sporove nastale između Vas i NADJI.INFO mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.

13. Prestanak korištenja

13.1. U svakom trenutku možete prekinuti korištenje NADJI.INFO, odnosno Usluga, ukidanjem Vašeg korisničkog naloga na NADJI.INFO. To možete učiniti prijavom na NADJI.INFO uz uporabu Vašeg korisničkog naloga, a nakon toga opcijama navedenim u Vašoj "Upravljačkoj ploči".

13.2. Neopozivo ste suglasni da, ukoliko Vaš nalog bude “obrisan” iz bilo kojeg razloga, zadržavamo pravo bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili trećoj osobi i bez ograničenja-prostorno, vremenski i predmetno, nastaviti objavljivanje i korištenje Vašeg sadržaja u skladu sa ovim Uvjetima korištenja, u/na/kroz NADJI.INFO, a koji Sadržaj ste prethodno objavili na NADJI.INFO. Imajući u vidu prethodno navedeno, takav Sadržaj imamo pravo objavljivati i koristiti, u skladu sa ovim Uvjetima korištenja, sa naznakom “Brisani Korisnik”, dakle bez objave Vašeg imena (i fotografije ukoliko ste je unijeli prilikom registracije na NADJi.INFO) pod kojim ste bili registrirani na NADJI.INFO.

13.3. Imamo pravo “obrisati” Vaš nalog na NADJI.INFO, suspendirati Vam korištenje NADJI.INFO i/ili bilo kojeg dijela Usluge, i/ili Vam zabraniti u cjelosti korištenje Usluge, u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno, bez obzira postoji li razlog, dakle prema našoj diskrecijskoj ocjeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj kada prekršite ove Uvjete korištenja i/ili našu Politiku privatnosti, bez obveze da Vas unaprijed o tome obavijestimo. Bilo koja od prethodno navedenih aktivnosti može Vam onemogućiti pristupanje Vašem nalogu (tzv.”blokiranje naloga”), Uslugama, Vašem sadržaju, Sadržaju WEB Stranice, ili bilo kojoj drugoj informaciji u vezi sa istim. Za “brisanje” Vašeg naloga, i/ili suspenziju korištenja Usluga, djelomično ili u cjelosti, onemogućenje pristupanja Vašem nalogu, Uslugama, Vašem sadržaju, Sadržaju Web Stranice, ili bilo kojoj drugoj informaciji u vezi sa istim, nismo odgovorni. Korisnik kojem smo obrisali registraciju na NADJi.INFO, sa ili bez razloga, nema uslijed toga nikakva potraživanja i/ili ostala prava prema nama.

13.4. Odredbe ovih Uvjeta korištenja navedene u odjeljku 1, 5, 6, 7, 10 do 14 ovih Uvjeta korištenja ostaju na snazi, uključujući i naše pravo na korištenje Vašeg sadržaja, kako je navedeno u odjeljku 5, i po prestanku Vašeg korištenja NADJI.INFO, odnosno Usluga.

13.5. Ukoliko ste naš Poslovni korisnik, pitanje prestanka suradnje sa NADJI.INFO regulirano je posebno zaključenim ugovorom sa NADJI.INFO.

14. Opće odredbe

Imamo pravo izmijeniti, ažurirati ili prekinuti, privremeno ili trajno, NADJI.INFO, odnosno pružanje Usluga, po vlastitom nahođenju, i to u bilo kojem trenutku, bez obzira postoji li razlog ili ne, bez obveze da Vas ili bilo koju drugu osobu unaprijed obavijestimo o tome, u vezi sa čim je svaka naša odgovornost isključena.

Nekorištenje bilo kojeg prava iz ovih Uvjeta korištenja ne znači odricanje od tog prava.

Ukoliko je neka odredba ovih Uvjeta korištenja neprimjenjiva, nevažeća, ništetna, to ne utječe na valjanost i izvršivost ostalih odredaba ovih Uvjeta korištenja. Neprimjenjiva, nevažeća, ništetna odredba ovih Uvjeta korištenja bit će zamijenjena drugom koja na napribližniji način ostvaruje svrhu te odredbe koja se mijenja. Zabranjeno je prenošenje ovih Uvjeta korištenja.

Naslovi odjeljaka ovih Uvjeta korištenja služe za lakši pregled teksta i nemaju pravnu snagu prilikom tumačenja.