Uslovi upotrebe

Datum primene: 17. oktobar 2012.

Internet prezentacija, Windows Store aplikacija, Windows Phone aplikacija, Android aplikacija, iPhone aplikacija kao i svih ostali proizvodi NADJI.INFO omogućavaju Korisnicima pristup i upotrebu određenih informacionih usluga koje mogu biti interaktivne, personalizovanog ili opšteg sadržaja (u daljem tekstu: "NADJI.INFO"), i to: (i) pregled i pretragu dostupnih podataka/informacija na NADJI.INFO, (ii) dodavanje i objavljivanje podataka/informacija (iii) primanje određenih informacija/sadržaja, (iv) promocija poslovnih aktivnosti/marketing naših Poslovnih korisnika, kao i (v) mogućnost osvajanja poklona u skladu sa objavljenim uslovima za osvajanje istih (u daljem tekstu "Usluge").

Ovi Uslovi upotrebe (u daljem tekstu: "Uslovi upotrebe"), kao i drugi uslovi koji su prikazani na drugim delovima NADJI.INFO (drugi uslovi upotrebe NADJI.INFO prikazani na drugim delovima NADJI.INFO sastavni su deo ovih Uslova upotrebe i u celosti obavezuju sve Korisnike NADJI.INFO), regulišu upotrebu NADJI.INFO odnosno Usluga koje NADJI.INFO omogućava.

Molimo vas obavezno pročitajte ove Uslove upotrebe kao i ostale uslove prikazane na NADJI.INFO. Tokom čitanja ovih Uslova upotrebe i ostalih uslova koji se nalaze na NADJI.INFO obavezno pristupite i pročitajte informacije prikazane na drugim delovima NADJI.INFO, jer one sadrže i ostale uslove upotrebe Usluga koji vas obavezuju. Ta dokumenta regulišu prava i obaveze u vezi sa upotrebom NADJI.INFO odnosno Usluga. Sve definicije date u dokumentu Polisa privatnosti primenjuju se i na ove Uslove upotrebe.

Saglasnost korisnika

Svi korisnici NADJI.INFO, bez obzira da li su registrovani na NADJI.INFO ili ne, su naši Korisnici (u daljem tekstu "Korisnici"). Samim pristupanjem to jest upotrebom NADJI.INFO Korisnici su saglasni da upotrebljavaju NADJI.INFO u skladu sa ovim Uslovima upotrebe i stavovima iznetim u dokumentu Polisa privatnosti. Vi kao Korisnik NADJI.INFO odnosno naših usluga potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa ovim Uslovima upotrebe kao i uslovima navedenim u dokumentu Polisa privatnosti, i iste prihvatate bez ograničenja.

Zabranjeno je koristiti NADJI.INFO odnosno naše Usluge ukoliko ne želite ili ne možete da se pridržavate pravila određenih ovim Uslovima upotrebe i drugim uslovima koji se nalaze na NADJI.INFO, kao i stavovima iznetim u dokumentu Polisa privatnosti, odnosno ukoliko niste saglasni sa navedenim dokumentima. U ovom slučaju odmah prekinite sa upotrebom NADJI.INFO odnosno naših usluga.

1. Definicije

1.1 Strane

"Vi" i "Vaše" odnosi se na vas kao korisnika NADJI.INFO odnosno Usluga.

"Korisnik" je onaj ko pristupa, pretražuje, ili na bilo koji drugi način upotrebljava NADJI.INFO odnosno Usluge, bez obzira da li to čini (i) anonimno ili (ii) kao Registrovani korisnik i to prijavom na NADJI.INFO uz upotrebu sopstvenog korisničkog naloga.

"Mi", "nas", i "naše" odnosi se na NADJI.INFO.

1.2 Sadržaj

"Sadržaj" znači tekst, fotografije, audio, video, kao i sve druge oblike podataka ili komunikacije bez obzira na njihov format i/ili način prikaza i/ili prenosa.

"Vaš sadržaj" znači Sadržaj koji vi unosite/dodajete i/ili šaljete na NADJI.INFO u vezi sa Uslugama, uključujući ali ne ograničavajući se na, vaše recenzije, ocene, fotografije, kao i sve ostale informacije koje vi javno objavljujete ili ste ih objavljivali na NADJI.INFO.

"Sadržaj korisnika" znači Sadržaj koji Korisnici unose/dodaju i/ili šalju na NADJI.INFO u vezi sa Uslugama.

"NADJI.INFO sadržaj" znači Sadržaj koji je kreiran/stvoren od strane NADJI.INFO i učinjen dostupnim u vezi sa Uslugama.

"Sadržaj treće strane" znači Sadržaj koji potiče od trećih lica, a ne od NADJI.INFO i njegovih Korisnika, i koji je učinjen dostupnim u vezi sa Uslugama.

"Sadržaj Internet prezentacije stranice" znači celokupan Sadržaj koji je učinjen dostupnim u vezi sa Uslugama, uključujući vaš Sadržaj, Sadržaj korisnika, Sadržaj treće strane i NADJI.INFO sadržaj.

2. Izmene uslova upotrebe

Ove Uslove upotrebe možemo izmeniti u svakom trenutku prema našoj diskrecionoj oceni. O svakoj izmeni Uslova upotrebe NADJI.INFO vas obaveštava tako što je važeća odnosno obavezujuća verzija Uslova upotrebe dostupna okviru ovog dokumenta. Na vrhu ovog dokumenta označen je datum poslednje izmene Uslova upotrebe (Datum primene), sa kojim datumom je na snazi poslednja verzija Uslova upotrebe.

3. Jezik

Ovi Uslovi upotrebe pored srpskog jezika mogu biti sastavljeni i na drugim jezicima. Bez obzira na kom jeziku su pored srpskog sastavljeni ovi Uslovi upotrebe, za sva tumačenja važi isključivo srpska verzija.

4. Upotreba usluga

4.1.1 Ko koristi NADJI.INFO

NADJI.INFO je namenjen za opštu publiku i nije usmeren na decu sa manje od 16 godina starosti. NADJI.INFO je dostupan svima koji imaju pristup Internetu. Da bi ste upotrebljavali NADJI.INFO odnosno Usluge morate ispunjavati uslove u skladu sa ovim Uslovima upotrebe. Zabranjeno je da upotrebljavate Usluge ukoliko imate manje od 16 godina, ukoliko vam je prethodno zabranjena upotreba Usluga, kao i u drugim slučajevima određenim ovim Uslovima upotrebe i uslovima navedenim u dokumentu Polisa privatnosti.

4.2 Ograničenja

Upotreba Usluga podleže ograničenjima iz ovih Uslova upotrebe i drugih uslova prikazanih na NADJI.INFO. NADJI.INFO odnosno Usluge upotrebljavajte isključivo na sopstveni rizik, uključujući ali ne ograničavajući se na rizik da možete biti izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, netačan, nepristojan, neobjektivan ili na drugi način neprikladan. Molimo vas imajte u vidu da NADJI.INFO ne može u potpunosti da kontroliše Sadržaj korisnika kao ni Sadržaj trećih lica.

Ne gubite iz vida rizik da NADJI.INFO, i pored upozorenja o zabrani upotrebe, mogu da koriste i maloletnici ispod 16 godina ili osobe koje se lažno predstavljaju, Nastojaćemo u okviru naših razumnih mogućnosti da sprečimo i otkrijemo svaku zloupotrebu na NADJI.INFO odnosno u vezi sa Uslugama, uključujući i nedopušteno upotrebljavanje, ali bez bilo kakvih naših obaveza i garancija za uspeh.

4.3 Dostupnost NADJI.INFO i Usluga

NADJI.INFO odnosno Usluge mogu biti izmenjene, ažurirane, prekinute privremeno ili trajno, otežane u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja Korisnika i bez bilo kakve naše odgovornosti. Mi ne garantujemo i nismo dužni da omogućimo stalni, neprekidni ili osigurani pristup i upotrebu NADJI.INFO odnosno Usluga. Funkcionisanje NADJI.INFO odnosno Usluga može biti pod uticajem mnogih faktora van naše kontrole. NADJI.INFO je "takav kakav jeste" odnosno Usluge su dostupne i pružaju se "takve kakve jesu".

4.4 Korisnici

Korisnici mogu koristiti neke od Usluga na nekomercijalnoj osnovi: (i) anonimnom upotrebom NADJI.INFO, (ii) kao Registrovani korisnik i to prijavom na NADJI.INFO uz upotrebu sopstvenog korisničkog naloga. Upotreba NADJI.INFO odnosno Usluga na komercijalnoj osnovi je moguća za Poslovne korisnike i to zaključivanjem posebnog ugovora sa NADJI.INFO.

4.4.1 Registrovani korisnici

NADJI.INFO zadržava isključivo pravo da odobri ili odbije, i to prema našoj diskrecionoj oceni, registrovanje Korisnika na NADJI.INFO, i u vezi sa tim svaka naša odgovornost je isključena. NADJI.INFO zadržava isključivo pravo da privremeno ili trajno ukine, i to prema našoj diskrecionoj oceni, već Registrovanog korisnika na NADJI.INFO, i u vezi sa tim svaka naša odgovornost je isključena.

Da bi ste koristili neke od Usluga potrebno je da se registrujete na NADJI.INFO, to jest postanete Registrovani korisnik - čime kreirate Vaš korisnički nalog preko koji vam omogućava da se prijavite na NADJI.INFO radi upotrebe određenih Usluga (u daljem tekstu “Vaš korisnički nalog”), i tom prilikom nam dajete određene Lične podatke o vama. Registracijom na NADJI.INFO vi postajete Registrovani korisnik odnosno član NADJI.INFO zajednice. Vašu registraciju na NADJI.INFO odnosno vaše pristupne podatke za pristup na NADJI.INFO (Vaš korisnički nalog) imate pravo da koristite isključivo vi za vašu ličnu upotrebu, i zabranjeno je isti koristiti u komercijalne svrhe, kao i prenošenje odnosno davanje na upotrebu tih pristupnih podataka drugim licima. Prilikom registracije na NADJI.INFO dužni ste da date vaše tačne i potpune podatke Lične podatke. Zabranjeno je davati lažne Lične podatke, Lične podatke nekog drugog lica predstavljajući da su to Vaši podaci, da registrujete više Vaših naloga. Imajte u vidu da i ukoliko koristite pseudonim drugi mogu da Vas identifikuju na razne načine.

Registracijom korisničkog naloga na NADJI.INFO, pored toga što se se saglasili sa ovim Uslovima upotrebe kao i uslovima navedenim u dokumentu Polisa privatnosti samim pristupanjem i upotrebom NADJI.INFO - vi ste se dodatno saglasili i potvrdili i vašu saglasnost za obradu ličnih podataka a u skladu sa ovim Uslovima upotrebe time što ste štiklirali obaveznu potvrdu prilikom registracije. Inicijalna šifra za vaš korisnički nalog je automatski kreirana i moguće ju je izmeniti. Vi ste isključivo odgovorni za tajnost šifre vašeg korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO, kao i za bilo koju aktivnost u vezi sa vašim nalogom. Dužni ste da nas odmah obavestite o svakoj zloupotrebi vašeg naloga.

4.5 Prijem dodatnih sadržaja/informacija

Registracijom korisničkog naloga u okviru NADJI.INFO stičete mogućnost da koristite našu uslugu koja vam omogućava prijem određenih dodatnih informacija/sadržaja i to putem NADJI.INFO newslettera i to: razna obaveštenja, promocije naših poslovnih Korisnika, promocija poslovnih aktivnosti/marketinga naših poslovnih Korisnika. Ukoliko želite da koristite ovu uslugu morate je aktivirati opcijom koja je ponuđena u okviru "Kontrolne table" a u okviru vašeg korisničkog naloga na NADJI.INFO. Za opoziv ove opcije i prijema dodatnih informacija/sadržaja možete koristiti istu opciju.

5. Sadržaji

5.1. Odgovornost za sadržaj

Vi ste isključivo odgovorni za Vaš sadržaj. Imajte u vidu da jednom objavljen/unet Vaš sadržaj na NADJI.INFO neće moći uvek da bude uklonjen. Vi ste isključivo odgovorni, odnosno naša odgovornost je u celosti isključena prema Vama, ostalim Korisnicima i/ili trećim licima u vezi sa Vašim sadržajem, uključujući ali neograničavajući se na odgovornost ukoliko se neko pouzda u kvalitet, tačnost informacija koje ste izneli u Vašem sadržaju, kao i za informacije/podatke iznete u Vašem sadržaju na osnovu kojih možete biti Vi lično identifikovani ili druga lica. Korišćenjem Usluga Vi ste potvrdili da Vaš sadržaj mora biti u skladu i da isti koristite u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i našom Politikom privatnosti. Ni pod jednim uslovom i/ili okolnostima ne može se smatrati da NADJI.INFO odobrava, podržava i/ili sponzoriše Vaš sadržaj.

Strogo je zabranjeno da Vaš sadržaj koji objavljujete/unosite na NADJI.INFO bude lažan, pogrešan, neproveren, protivan pravu, zasnovan na “pričama”, ugrožava/krši prava deteta, ugrožava/krši bilo koje pravo drugih lica, drugih Korisnika, naša prava, uključujući ali neograničavajući se na lična prava, pravo na privatnost, autorska i srodna prava, žig, patent, know-how, poslovnu tajnu, ugrožava/krši moralne i etičke standarde, predstavlja i/ili podržava direktno ili indirektno govor mržnje, rasizam, pornografiju, vulgarnost, poziva i/ili podržava na nasilje, sadrži lične podatke drugih lica uključujući i telefonske brojeve, e-mail adrese, reklamira poslovne aktivnosti drugih lica, na bilo koji način eksploatiše, ugrožava i/ili na drugi način šteti maloletna lica, krši i/ili propagira kršenje bilo kog zakona i/ili prava koje potiče iz bilo kog izvora.

Mi nemamo obavezu da kontrolišemo i nismo odgovorni za kvalitet, istinitost, tačnost, stepen pouzadnosti Vašeg sadržaja kao i Sadržaja koji drugi Korisnici objavljuju/unose na NADJI.INFO. Imate pravo da upotrebljavate NADJI.INFO odnosno Usluge isključivo na način kojim se ne krše ovi Uslovi upotrebe, uslovi izneti u dokumentu Polisa privatnosti, odnosno važeći propisi.

5.2. Naše pravo da koristimo Vaš sadržaj

Prihvatanjem ovih Uslova upotrebe Vi ste neopozivo saglasni da imamo pravo/licencu da bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili bilo kom trećem licu, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svetskom nivou, koristimo Vaš sadržaj na različite načine pod imenom i početnim slovom prezimena, kao i Vašom fotografijom koju možete objavljivati pored tih Vaših podataka , a koje podatke ste Vi uneli prilikom registracije na NADJI.INFO, ili bez prethodno navedenih podataka (u slučaju kada dođe do brisanja Vašeg naloga na NADJI.INFO), koje pravo možemo da prenosimo na druga lica, uključujući ali neograničavajući se, i na: javno saopštavanje, činjenje dostupnim Vašeg sadržaja javnosti žičnim i/ili bežičnim putem na način koji omogućava pojedincu individualni pristup Vašem sadržaju sa mesta i u vreme koje sam odabere, korišćenje u reklamama i drugim delima, stvaranje izvedenih radova/dela od njega, njegovu izmenu, prevod, njegovu promociju, distribuciju, prilagođavanje, predstavljanje, aranžiranje, omogućavanje drugima da učine isto preko bilo kog drugog medija (“Drugi medij”).

Prihvatanjem ovih Uslova upotrebe Vi ste neopozivo saglasni: (i) da imamo pravo/licencu da bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili bilo kom trećem licu, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svetskom nivou, koristimo Vaš sadržaj na različite načine, koje pravo možemo da prenosimo na druga lica, (ii) da drugi Korisnici NADJI.INFO odnosno Usluga i/ili Drugog medija imaju pravo pristupa Vašem sadržaju u vezi sa korišćenjem Usluga i/ili Drugih medija, (iii) da se odričete svih potraživanaj prema NADJI.INFO i sa nama povezanim licima, i/ili Korisnicima Usluga i/ili Drugim medijima u vezi sa svim imovinskim i/ili moralnim pravima u vezi sa Vašim sadržajem, (iv) da se pod “korišćenjem” Vašeg sadržaja podrazumeva bilo koja upotreba istog u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe, uključujući ali neograničavajući se na kopiranje, javno saopštavanje ili prikazivanje, distribuiranje, menjanje, prevođenje, i kreiranje izvedenih dela Vašeg sadržaja.

5.3. Vlasništvo

U odnosu između NADJI.INFO i Vas, Vi posedujete Vaš sadržaj. Mi isključivo posedujemo NADJI.INFO Sadržaj uključujući ali neograničavajući se na vizuelni interfejs, interaktivne funkcije, grafike, dizajn, kompilacije, računarski kod, proizvode, softver, ukupan pregled ocene korisnika, kao i sve ostale elemente Usluga odnosno NADJI.INFO isključujući Vaš sadržaj, Sadržaj korisnika i Sadržaj treće strane. Isključivo mi posedujemo sva autorska prava, žig, know-how i druga prava intelektualne svojine, kao i druga imovinska prava u svetu (u daljem tekstu “Prava intelektualne svojine”) u vezi sa NADJI.INFO Sadržajem i Uslugama, te nemate prava da menjate, reprodukujete, distribuirate, aranžirate, kreirate izvedena dela ili adaptacije, javno prikazujete ili na bilo koji način koristite bilo koji od sadržaja NADJI.INFO Sadržaja u celini ili delimično, osim ukoliko imate naše izričito ovlašćenje dato u pisanoj formi. Sva prava na i u vezi sa Uslugama i NADJI.INFO Sadržajem u celosti mi zadržavamo.

5.4. Oglašavanje

NADJI.INFO i lica koja imaju našu licencu imaju pravo da javno oglašavaju bez ograničenja informacije koje su uključene u Vaš sadržaj ili su u vezi sa istim. Nemate pravo na bilo kakvu naknadu za takvo oglašavanje-reklame. Način, režim i obim tog oglašavanja može biti promenjen bez prethodnog obaveštenja.

5.5. Ostalo

Nemamo obavezu da objavimo Vaš sadržaj. Ukoliko ste naš Poslovni korisnik sadržaj koji želite da objavite na NADJI.INFO objavljuje se u skladu sa posebno zaključenim ugovorom. Zadržavamo pravo da prema našoj diskrecionoj odluci, bez odgovornosti prema Vama, drugim Korisnicima i/ili trećim licima, uklonimo, izmenimo, ili ponovo postavimo Vaš sadržaj, u bilo kom trenutku, prema našoj sopstvenoj diskrecionoj odluci i bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Nemamo obavezu da zadržavamo i/ili da Vam obezbeđujemo kopije Vašeg sadržaja. Poverljivost u odnosu na Vaš sadržaj je isključena.

6. Ograničenja

Nemamo obavezu da primenjujemo ove Uslove korišćenja u Vaše ime protiv drugih Korisnika. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko smatrate da drugi Korisnici krše ove Uslove korišćenja, s tim što mi zadržavamo pravo da ispitamo takva nedozvoljena ponašanja Korisnika, i mi preduzimamo određene aktivnosti u vezi sa tim prema našoj diskrecionoj odluci.

6.1. Obavezujete se da Vi nećete, i da nećete pomagati i/ili omogućiti drugima da koriste NADJI.INFO odnosno Usluge za:

 1. kršenje ovih Uslova korišćenja (npr. pišući lažne i/ili neproverene sadržaje...)
 2. kršnje prava trećih lica, uključujući ali neograničavajući se na bilo koju povredu tajnosti, autorskog prava (imovinskog/moralnog), žiga, patenta, drugih prava intelektualne svojine, poslovne tajne, prava privatnosti, pravo javnog oglašavanja, svojinskih prava
 3. pretnje, povrede, uznemiravanja, podršku netrepeljivosti ili diskriminacije, propagiranje rasizma, pornografije, bilo kog oblika neprikladnog ponašanja
 4. reklamiranje poslovnog ili bilo kog drugog komercijalnog poduhvata ili događaja, ili korišćenja NADJI.INFO odnosno Usluga na bilo koji drugi način u poslovne svrhe, osim i isključivo pod uslovima zaključenog posebnog ugovora sa NADJI.INFO na osnovu koga se stiče status Poslovnog korisnika
 5. slanje, prosleđivanje ili organizovanje dobrotvornih zahteva, peticija, e-mail poruka u istraživačke svrhe bilo koje namene, slanje masovnih, lančanih poruka, reklamnih poruka, promotivnog materijala, nagradnih igara, bez obzira da li su komercijalne prirode ili ne
 6. upad u tuđe informacione resurese, dešifrovanje tuđe šifre/lozinke, generisanje i širenje elektronskih virusa, manipulisanje rezultatima pretrage NADJI.INFO odnosno Usluga ili veb sajta bilo kog trećeg lica
 7. pokušaj narušavanja ili narušavanje bezbednosti ličnih podataka
 8. traženje ličnih podataka maloletnika, prijem, slanje i prenošenje pornografije

6.2. Obavezujete se da Vi nećete, i da nećete pomagati i/ili omogućiti drugima da:

 1. vrše izmenu, prilagođavanje, reprodukovanje, distribuciju, prevod i kreiranje izvedenih dela ili adaptacije, objavljivanje, oglašavanje, prodaju, trgovinu ili da na bilo koji način koriste NADJI.INFO odnosno Usluge i/ili Sadržaj web Stranice (osim Vašeg Sadržaja) suprotno ovim Uslovima korišćenja i drugim uslovima objavljenim na NADJI.INFO, osim uz izričitu pisanu saglasnost NADJI.INFO
 2. koriste robote, pauke pretraživače sajta/preuzimanje aplikacije, ili bilo kog drugog automatizovanog alata/uređaja za pristup, preuzimanje, provlačenje, ili indeksiranje bilo kog dela NADJI.INFO odnosno Usluga i/ ili bilo kod dela Sadržaja web Stranice
 3. koriste reverzni inženjering bilo kog dela NADJI.INFO odnosno Usluga
 4. koriste NADJI.INFO odnosno Usluge za uklanjanje ili izmenu oznake autorskog prava (copyright©), žiga ili bilo kog drugog imovinskog prava ukoliko se ono pojavljuje u bilo kom delu NADJI.INFO odnosno Usluga, ili na bilo kom materijalu štampanom ili kopiranom sa NADJI.INFO
 5. čuvaju, snimaju, manipulišu informacijama o drugim Korisnicima
 6. pristupaju, preuzimaju ili indeksiraju bilo koji deo NADJI.INFO radi izgradnje ili popunjavanja baza podataka poslovnih ili bilo kojih drugih imenika, revija i sl. (bussines reviews)
 7. pokušaju izmenu ili izmene bilo koju Uslugu na NADJI.INFO
 8. preduzimaju bilo koju aktivnost koja predstavljaja, ili može da predstavlja, po našoj sopstvenoj proceni, nerazuman ili nesrazmerno veliki teret NADJI.INFO tehnološko-informacionoj infrastrukturi
 9. pokušaju/pokušavaju da neovlašćeno pristupaju Uslugama, korisničkim nalozima na NADJI.INFO, računarskim sistemima ili telekomunikacionim mrežama koje su vezi sa NADJI.INFO odnosno Uslugama, hakovanjem, izmenom šifre/lozinke ili na bilo koji drugi način
 10. koriste Usluge ili bilo koji deo Sadržaja Web Stranice za prenošenje računarskih virusa, grešaka, crva, “trojanaca”, ili bilo kojih drugih štetnih-destruktivnih sadržaja ( u daljem tekstu zajednički “Virusi”)
 11. koriste alat, uređaj, softver, ili postupak koji ometa pravilan rad NADJI.INFO odnosno Usluge
 12. koriste Usluge za ugrožavanje, narušavanje bezbednosti bilo koje računarske mreže, otkrivanje šifre/lozinke ili enkripciju bezbednosnih šifara, ugrožava, ometa bezbednost ili na drugi način prouzrokuje štetu NADJI.INFO odnosno Uslugama i/ili Sadržaju Web Stranice
 13. uklanjaju, zaobilaze, onemogućavaju, oštećuju ili na drugi način ometaju bezbednosne funkcije NADJI.INFO odnosno Usluga koje sprečavaju i/ili ograničavaju korišćenje i/ili kopiranje Sadržaja web Stranice, ili funkcije koje ograničavaju korišćenje NADJI.INFO odnosno Usluga

7. Uputstvo za sadržaj i polisa privatnosti

7.1. Uputstvo za Sadržaj

NADJI.INFO omogućava Korisnicima da objave/unesu na NADJI.INFO različite Sadržaje. U nastavku ovog odeljka dajemo Uputstvo za Sadržaj Korisnika.

7.1.1. Neprikladan Sadržaj

Zabranjeno je da Sadržaj Korisnika bude lažan, pogrešan, neproveren, protivan pravu, zasnovan na “pričama”, ugrožava/krši prava deteta, ugrožava/krši bilo koje pravo drugih lica, drugih Korisnika, naša prava, uključujući ali neograničavajući se na lična prava, pravo na privatnost, autorska i srodna prava, žig, patent, know-how, poslovnu tajnu, ugrožava/krši moralne i etičke standarde, predstavlja i/ili podržava direktno ili indirektno govor mržnje, rasizam, pornografiju, vulgarnost, poziva i/ili podržava na nasilje, sadrži lične podatke drugih lica uključujući i telefonske brojeve, e-mail adrese, reklamira poslovne aktivnosti drugih lica, na bilo koji način eksploatiše, ugrožava i/ili na drugi način šteti maloletna lica, krši i/ili propagira kršenje bilo kog zakona i/ili prava koje potiče iz bilo kog izvora.

7.1.2. Reklamni sadržaj

Ukoliko niste naš Poslovni korisnik zabranjeno je da Sadržaj Korisnika sadrži reklamni sadržaj, odnosno da bilo koji način promoviše bilo koju poslovnu aktivnost. Želimo da NADJI.INFO bude koristan za sve Korisnike, ali ne želimo da Sadržaj web stranice opterećujemo raznim komercijalnim porukama.

7.1.3. Privatnost

Zabranjeno je da Sadržaj Korisnika sadrži privatne informacije/Lične podatke drugih lica, uključujući brojeve telefona, e-mail adrese.

7.1.4. Autorska prava i prava intelektualne svoje

Zabranjeno je da koristite tuđe Sadržaje koje niste Vi stvorili. Pišite lične recenzije, sugestije, “unosite” fotografije koje ste Vi fotografisali, a ne neko drugi!

7.1.6. Uputstvo za fotografiju

Zaista mnogo informacija “nosi” fotografija. Fotografija koju objavljujete/unosite u/na/kroz NADJI.INFO mora biti prikladna, nesugestivna, bez prikaza nasilja, nagih osoba, dece, odnosno maloletnih lica, bez jasno vidljivog lika osoba i treba da bude isključivo Vaša ! Fotografija ne sme prikazivati samo lica ili detalje nevezane za mesto. Kvalitetna fotografija treba da sadrži što više korisnih informacija poput lokacije, izgleda, ambijenta, unutrašnjeg uređenja ili proizvoda pojedinog mesta.

7.1.7. Ukoliko unosite fotografiju na osnovu koje se može identifikovati određeno lice morate pribaviti saglasnost tog lica.

7.1.8. Sadržaji koji se odnose na lica koja pružaju profesionalne usluge (npr. lekari, advokati, računovođe...) u načelu su dozvoljeni, ali podležu ograničenju lokalnog prava.

7.2. Fotografija koju Korisnik unosi prilikom registracije na NADJI.INFO

Fotografiju koju Korisnik unosi prilikom registracije na NADJI.INFO jeste fotografija koja se objavljuje na NADJI.INFO pored imena i početnog slova prezimena uz Sadržaj koji Korisnik objavljuje u/na/kroz NADJI.INFO. Zabranjeno je da ta fotografija bude fotografija drugog lica, da pretstavlja autorskog delo ili drugog pravo intelektualne svojine drugog lica, da bude neprikladna, vulgarna, uznemiravajuća.

7.3. Politika Privatnosti

Izjavljujete da ste pročitali i razumeli uslove iznete u dokumentu Polisa privatnosti. Imamo pravo da u saglasnosti sa merodavnim pravom otkrijemo sve informacije uključujući i Vaše Lične podatke. Imajte u vidu da je merodavno pravo za našu Politiku privatnosti pravo Republike Srbije. Imamo pravo da otkrijemo, stavimo na uvid, prenesemo Vaše Lične podatke, kako bi postupili u skladu sa zakonom, kako bi zaštitili naša prava, ugled, prava i ugled naših Korisnika, sa nama povezanih lica, javni poredak, kako bi sprečili ili otkrili bilo koju zloupotrebu na NADJI.INFO i omogućili doslednu primenu ovih Uslova korišćenja i naše Politike privatnosti.

8. Povratne informacije

Ukoliko nam pošaljete sugestije, ideje, predloge, prigovore (“Povratne informacije”) obavezujete se, potvrđujete i saglasniste da: (i) Vaše povratne informacije ne sadrže poverljive i druge informacije trećih lica, (ii) nemamo bilo kakvu obavezu čuvanja poverljivosti u odnosnu na Povratne informacije, (iii) možda mi već razmatramo ili je u razvoju, odnosno imamo Sadržaj sličan Vašoj Povratnoj informaciji, (iv) imamo pravo–licencu da bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili prema bilo kom drugom licu, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svetskom nivou, koristimo Vaše Povratne informacije, uključujući ali neograničavajući se na izmene, izvođenja, predstavljanja, javno saopštavanje, distribuciju, pravo na davanje podlicenci, omogućavanje drugima da učine isto preko bilo kog Drugog medija.

9. Internet prezentacije trećih lica

NADJI.INFO može da sadrži linkove ka drugim web stranicama ili aplikacijama (u daljem tekstu “WEB Trećih lica”). Mi ne kontrolišemo, ne sponzorišemo i ne podržavamo WEB Trećih lica. Isključena je svaka naša odgovornost za dostupnost, sadržaj, tačnost, ažurnost, adekvatnost, sigurnost WEB-a Trećih lica. Vi koristite WEB Trećih lica isključivo na sopstveni rizik. WEB Trećih lica može sadržati Uslove korišćenja koji se razlikuju od naših Uslova korišćenja, kao i Politiku privatnosti koja se razlikuje od naše Politike privatnosti. Molimo Vas ukoliko pristupate WEB-u Trećih lica pažljivo pročitajte Uslove korišćenja i Politiku privatnosti istih.

10. Ogovornost i obeštećenje

Odgovorni ste i obavezujete se da naknadite štetu, refundirate sve izdatke NADJI.INFO, našim matičnim kompanijama, filijalama, ćerka društvima, saradnicima, zaposlenima, radno angažovanim licima, agentima, i predstavnicima svakog od njih, nastale na osnovu zahteva bilo kog Korisnika i/ili trećeg lica u vezi sa: (i) Vašim korišćenjem NADJI.INFO odnosno Usluga, (ii) Vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja i/ili naše Politike privatnosti, (iii) Vašim, ili od strane lica koje koristi Vaš nalog, ugrožavanjem ili povredom autorskih prava, prava intelektualne svojine, ili bilo kog drugog prava bilo kog lica. NADJI.INFO ima pravo da na Vaš trošak preduzme odbranu u bilo kom postupku na osnovu koga ste obavezni da nas obeštetite, i obavezni ste da sarađujete sa nama po pitanju te odbrane. NADJI.INFO će po saznanju uložiti razumne napore kako bi Vas obavestio o postojanju bilo kakve tužbe, postupka ili aktivnosti po pitanju napred navedenog.

11. Ograničenje odgovornosti

11.1. NADJI.INFO odnosno Usluge su dostupne “kakve jesu”. NADJI.INFO odnosno Usluge koristite isključivo po sopstvenoj odluci i proceni, i isključivo na sopstvenu odgovornost. U skladu sa dobrim običajima razumno koristite NADJI.INFO odnosno Usluge.

11.2. NADJI.INFO i sa njim povezana lica odnosno naše matične kompanije, filijale, ćerke društva, saradnici, zaposleni, radno angažovana lica, agenti i predstavnici svakog od njih (u daljem tekstu “Povezana lica”), nisu odgovorni za štetu prouzrokovanu Korisnicima i/ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Korisnika i/ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom NADJI.INFO odnosno Usluga. Imajući u vidu navedeno NADJI.INFO i sa njim Povezana lica nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati od radnji trećih lica.

11.3. NADJI.INFO i sa njim Povezana lica nisu odgovorni i ne daju nikakve garancije za tačnost, pouzdanost, ažurnost, adekvatnost bilo kog Sadržaja, informacije, podatka, ocene unetog/objavljenog u/na/kroz NADJI.INFO odnosno u vezi sa Uslugama. Imajući u vidu navedeno NADJI.INFO i sa njim Povezana lica nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući ali neograničavajući se na stvarnu štetu, izgubljenu dobit, indirektnu štetu…. koja može nastati ukoliko ste se Vi i/ili treće lice pouzdali u kvalitet, tačnost, pouzdanost bilo kog Sadržaja, informacije, ocene, kritike, unetog/objavljenog u/na/kroz NADJI.INFO odnosno u vezi sa Uslugama. Mi nemamo obavezu da proveravamo Sadržaj Korisnika!

11.4. Mi koristimo internet za prenos podataka. Nažalost ne postoji 100% garancija za prenos podataka putem interneta. Svaka naša odgovornost za bilo koji gubitak, štetu Korisnika i/ili bilo kog trećeg lica nastalu usled korišćenja interneta u vezi sa NADJI.INFO je isključena.

11.5. NADJI.INFO ne daje nikakve garancije posredne ili neposredne za Usluge.

11.6. NADJI.INFO je odgovoran samo za direktnu štetu koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom. Isključena je odgovornost NADJI.INFO i sa njim Povezanih lica za indirektnu štetu, izgubljenu dobit, šetu usled povrede časti i ugleda, štetu usled gubitka informacija ili podataka bilo kog lica, kao i za svaki drugi gubitak i/ili štetu u vezi sa NADJI.INFO odnosno korišćenjem Usluga.

11.7. NADJI.INFO nije obavezan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje Korisnika kada je u pitanju upotreba NADJI.INFO odnosno Usluga.

12. Merodavno pravo i nadležnost suda

Merodavno pravo za sve sporove nastale između Vas i NADJI.INFO jeste pravo Republike Srbije. Za sve sporove nastale između Vas i NADJI.INFO mesno je nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.

13. Prestanak korišćenja

13.1. U svakom trenutku možete prekinuti korišćenje NADJI.INFO odnosno Usluga tako što ukinete vaš korisnički nalog na NADJI.INFO, to možete učiniti prijavom na NADJI.INFO uz upotrebu vašeg korisničkog naloga a nakon toga opcijama navedenim u vašoj "Kontrolnoj tabli".

13.2. Neopozivo ste saglasni da ukoliko Vaš nalog bude “obrisan” iz bilo kog razloga, zadržavamo pravo da bez bilo kakve naknade prema Vama i/ili trećem licu i bez ograničenja-prostorno, vremenski i predmetno nastavimo objavljivanje i korišćenje Vašeg sadržaja u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, u/na/kroz NADJI.INFO, a koji Sadržaj ste prethodno objavili na NADJI.INFO. Imajući u vidu prethodno navedeno takav Sadržaj imamo pravo da objavljujemo i koristimo, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, sa naznakom “Brisani Korisnik” dakle bez objave Vašeg imena (i fotografije ukoliko ste je uneli prilikom registracije na NADJi.INFO) pod kojim ste bili registrovani na NADJI.INFO.

13.3. Imamo pravo da “obrišemo” Vaš nalog na NADJI.INFO, da Vam suspendujemo korišćenje NADJI.INFO i/ili bilo kog dela Usluge, i/ili da Vam zabranimo u celosti korišćenje Usluge, u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, bez obzira da li postoji razlog dakle prema našoj diskrecionoj oceni, uključujući ali neograničavajući se slučaj kada prekršite ove Uslove korišćenja i/ili našu Politiku privatnosti, bez obaveze da Vas unapred o tome obavestimo. Bilo koja od prethodno navedenih aktivnosti može Vam onemogućiti da pristupite Vašem nalogu (tzv.”blokiranje naloga”), Uslugama, Vašem sadržaju, Sadržaju WEB Stranice, ili bilo kojoj drugoj informaciji u vezi sa istim. Za “brisanje” Vašeg naloga, i/ili suspenziju korišćenja Usluga, delimično ili u celosti, onemogućavanje da pristupite Vašem nalogu, Uslugama, Vašem sadržaju, Sadržaju Web Stranice, ili bilo kojoj drugoj informaciji u vezi sa istim, nismo odgovorni. Korisnik kome smo obrisali registraciju na NADJi.INFO, sa ili bez razloga, nema usled toga nikakva potraživanja i/ili ostala prava prema nama.

13.4. Odredbe ovih Uslova korišćenja navedene u odeljku 1, 5, 6, 7, 10 do 14 ovih Uslova korišćenja ostaju na snazi, uključujući i naše pravo da koristimo Vaš sadržaj kako je navedeno u odeljku 5, i po prestanku Vašeg korišćenja NADJI.INFO odnosno Usluga.

13.5. Ukoliko ste naš Poslovni korisnik pitanje prestanka saradnje sa NADJI.INFO regulisano je posebno zaključenim ugovorom sa NADJI.INFO.

14. Opšte odredbe

Imamo pravo da izmenimo, ažuriramo ili prekinemo privremeno ili trajno NADJI.INFO odnosno pružanje Usluga po sopstvenom nahođenju, i to u bilo kom trenutku, bez obzira da li postoji razlog ili ne, bez obaveze da Vas ili bilo koje drugo lice unapred obaveštavamo o tome, u vezi sa čim svaka naša odgovornost je isključena.

Nekorišćenje bilo kog prava iz ovih Uslova korišćenja ne znači odricanje od tog prava.

Ukoliko je neka odredba ovih Uslova korišćenja neprimenljiva, nevažeća, ništava, to ne utiče na punovažnost I izvršivost ostalih odredaba ovih Uslova korišćenja. Neprimenljiva, nevažeća, ništava odredba ovih Uslova korišćenja biće zamenjena drugom koja na napribližniji način ostvaruje svrhu te odredbe koja se menja. Zabranjeno je prenošenje ovih Uslova korišćenja.

Naslovi odeljaka ovih Uslova korišćenja služe za lakši pregled teksta i nemaju pravnu snagu prilikom tumačenja.